Sökning: "oljeutsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet oljeutsläpp.

 1. 1. Pulverkol som akut kemisk barriär för dricksvatten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Alexandra Klerck; [2020]
  Nyckelord :Bensin; MGO; Hybridolja; Pulveriserat aktivt kol PAK ; oljeutsläpp; löslighet;

  Sammanfattning : På Norrvattens reningsverk, Görvälnverket, produceras dricksvatten genom rening av råvatten från Östra Mälaren. Dricksvattenverket ligger i direkt anslutning till Mälaren, vilket är bra då vattnet inte behöver transporteras för att renas. LÄS MER

 2. 2. Mitigation of Environmental Impact from Shipping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Erika Norén; [2014]
  Nyckelord :Marine Spatial Planning; Dynamic Route Planning; Marine Protected Areas; Baltic Sea; Environmental impact of shipping.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In April 2014, the European Parliament endorsed a new Directive on Maritime Spatial Planning, a way to analyse and organize marine areas in an economically efficient and sustainable way. The Spatial planning includes mapping of all marine activities, such as aquaculture, shipping, nature conservation, military and wind turbines. LÄS MER

 3. 3. The Legal Future of the Arctic Region - Challenges and Opportunities Facing the World’s Northernmost Area

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Louise Nordkvist; [2013]
  Nyckelord :Public International Law Comparative Law Maritime Law Arctic; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka om ett fullgott juridiskt ramverk i syfte att skydda den arktiska regionen redan är etablerat, eller om ytterligare juridiska instrument behöver tillkomma för att så ska vara fallet. Frågan diskuteras med bakgrund av det faktum att den arktiska isen smälter i en hög takt, och att framtiden för regionen sannolikt kommer att se väldigt annorlunda ut än vad som hittills har varit fallet. LÄS MER

 4. 4. Treatment of liability, economic losses and environmental damage of ship source oil pollution

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :När Torrey Canyon gick på grund 1967; fanns det ingen internationell regim som täcker ansvar för föroreningsskador från olja. Domstolar vid tidpunkten var tvungna att förlita sig på nationell rätt. Detta kom att ändras i och med antagandet av 1969 ansvarighetskonventionen för oljeutsläpp och 1971 års konvention om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom olja. Konventionerna ålägger strikt ansvar för redaren. Konventionerna är uppbyggda så att ansvaret är ålagt genom ansvarighetskonvention; och om vissa kriterier är uppfyllda; kommer fonden ytterligare kompensera offer för oljeutsläpp; förutsatt att en stat har tillträtt båda konventionerna. Dessa ändrades 1992; även om vissa stater fortfarande är parter i den gamla regimen. En tredje grupp av ersättningen är tillgänglig för stater vilka är part i 2003 års fondprotokoll. Det var fortfarande ett hål i systemet för skadeståndsansvar gällande föroreningsskador för oljeutsläpp då ansvarighetskonvention endast behandlar tankfartyg och därför icke bunkerolja från exempelvis lastfartyg. Denna brist avhjälptes genom 2001 års konvention om ansvarighet och ersättning för skada genom förorening orsakad av bunkerolja. I examensarbetet strävar författaren efter att gräva i två problem relaterade till definitionen av skada genom förorening i konventionerna; nämligen miljöskador och ren förmögenhetsskada . Lagstiftarna till konventionerna har lämnat frågor som talerätt och kompensation för ren förmögenhetsskada till nationella domstolar att avgöra. Detta har lett till osäkerhet och brist på harmonisering inom regimen av oljeföroreningsskador. Även om fonden har utvecklat vissa riktlinjer för att ta itu med diskrepansen av domar som meddelats i domstolar i avtalsslutande stater; har domare i allmänhet hävdat att riktlinjerna för fonden inte är juridiskt bindande. Enhetlighet kommer följaktligen att bli svårt att uppnå om inte definitionen i konventionerna ändras.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When the Torrey Canyon ran aground in 1967, there was no international regime covering liability for oil pollution damage. This changed with the adoption of the 1969 Civil Liability Convention for Oil Pollution (CLC) and the 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage (Fund Convention). LÄS MER

 5. 5. CSR utan gränser : En studie av oljebranschens reaktion på oljeutsläppet i Mexikanska golfen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Hjälte; Frederik Bonnesen; [2013]
  Nyckelord :BP; CSR; Legitimitetsteori; Legitimitet; Political Cost; Oljebranschen; Olja; Oljeutsläpp; Reputation Risk Management;

  Sammanfattning : Företag publicerar allt mer information om deras sociala miljömässiga och ekonomiska ansvar.Denna information presenterar de i sina årsredovisningar under avsnittet Corporate Social Responsibility. LÄS MER