Sökning: "om bok"

Visar resultat 1 - 5 av 1146 uppsatser innehållade orden om bok.

 1. 1. ”HAR JAG EN BOK I ÖRONEN KAN JAG GÅ HUR LÅNGT SOM HELST”. En kvalitativ studie om användares relation till ljudböcker jämfört med tryckta böcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Henrietta Lundkvist; [2024-03-01]
  Nyckelord :Digital konvergens; streaming; algoritmer; ljudböcker; plattformar; uses gratifications; affordances;

  Sammanfattning : Abstract Uppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetarprogrammet, MK1501 Nivå: Grundnivå Termin/år: HT 2023 Handledare: Maria Elliot Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 38 Antal ord: 16 037 Nyckelord: Digital konvergens, streaming, algoritmer, ljudböcker, plattformar, uses & gratifications, affordances Syfte: Studiens syfte är att undersöka ljudbokslyssnares preferens till ljudböcker jämfört med tryckta böcker. Teori: Uses & gratifications theory (användarforskning) Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Individuella intervjuer med totalt nio respondenter som samtliga är aktiva användare av en eller flera ljudboksappar. LÄS MER

 2. 2. Sådan Fader, sådan Son? : Kort och gott om Guds vrede

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för civilsamhälle och religion

  Författare :Johan Stattin; [2024]
  Nyckelord :Guds kärlek; Guds vrede; Systematisk teologi; Treenighetslära; Kristologi; Inkarnation; Människoblivande; Försoningslära; Frälsning; Soteriologi; Ställföreträdande; Straff; Strafflindring; Avvänd; Icke-våld; Nåd; Patristisk; kyrkofader; Irenaeus; Athanasius; Augustinus; Anselm; Martin Luther; Gustaf Aulén; Christus victor; Agne Nordlander; C. Baxter Kruger;

  Sammanfattning : Genom en innehållslig idéanalys av Gustaf Auléns bok ‘Den kristna försoningstanken’ och Agne Nordlanders bok ‘Korsets mysterium’ med C. Baxter Krugers teologiska ståndpunkt i hans bok ‘Jesus and the Undoing of Adam’ som den vetenskapliga utgångspunkten för min analys ger jag mig i kast med ett tidlöst ämne som ställer mig i en mångtusenårig tradition. LÄS MER

 3. 3. Klok av en bok? : En analys av historiemedvetande i läroböcker för lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Emelie Berg; Linnea Pålsson; [2024]
  Nyckelord :historiedidaktik; lågstadiet; läroboksanalys; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur läroböcker kan bidra till utveckling av historiemedvetande. I studien definieras begreppet historiemedvetande som en medvetenhet om historicitet, det vill säga medvetenhet om att historia är skapat i tid och rum och därför är kontextberoende, vilket kan betraktas som det övergripande målet med all historieundervisning i den svenska skolan. LÄS MER

 4. 4. Vatten i faktaböcker : Kemiundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Rivest; [2024]
  Nyckelord :Non-fiction book; water; chemistry; naming; preschool.; Faktabok; vatten; kemi; namngivning; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att göra en innehållsanalys av faktaböcker för barn sombeskriver vatten ur ett kemiskt perspektiv med fokus på vad faktaböckerna kanbidra med i förskolans kemiundervisning. Ett ämnesdidaktiskt tillvägagångssätthar använts där namngivning och sambandsintresse varit i fokus. LÄS MER

 5. 5. Eleven i Sen-Moderniteten : En Läroplansanalys och Didaktisk Modell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Renato Johnsson Nuñez; [2024]
  Nyckelord :Late modernity; Anthony Giddens; Curriculum analysis; Didactic model; Globalisation; Sen-modernitet; Anthony Giddens; Läroplansanalys; Didaktisk modell; Globalisering;

  Sammanfattning : Denna avhandling tillämpar Anthony Giddens teori om sen-modernitet på gymnasieutbildningen, och i synnerhet dess inverkan på föreställningarna om ’jaget’ och självidentiteten. Den ger svar på den didaktiska frågan ”till vem?”. LÄS MER