Sökning: "om dubbeldiagnos"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden om dubbeldiagnos.

 1. 1. Samverkan som mål och lösning : En studie om hur socialarbetare talar om organisatorisk samverkan kring individer med dubbeldiagnos.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Vladimir Skripnik; [2019]
  Nyckelord :dual diagnosis; collaboration; cooperation; experiences; social service; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim with this essay was to study how professionals within the social services describe collaboration between the different various actors in regard to people with dual diagnosis. This study relies on four qualitative, semi structured interviews with professionals who work with the dual diagnosis target group. LÄS MER

 2. 2. Samarbete eller fasad? : En kvalitativ studie om samarbete kring personer med dubbeldiagnoser mellan kommunens handläggare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maria Jönsson; Jenny Raving; [2017]
  Nyckelord :Cooperation; collaboration; dual diagnosis; social workers; social services; Samarbete; samverkan; dubbeldiagnos; socialtjänsten; handläggare; socialsekreterare;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how social service administrators collaborate around persons that has dual diagnosis. In this study, we refer to people with mental disabilities along with addiction problems. We have used a qualitative method and collected our material using semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Effekten av mentaliseringsbaserad terapi på mentaliseringsförmågan hos patienter med borderline personlighetssyndrom och samtidigt substansberoende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Malin Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :Mentaliseringsförmåga; mentaliseringsbaserad terapi; reflective functioning; boderline personlighetssyndrom; substansberoende; dubbeldiagnos;

  Sammanfattning : Mentaliseringsförmåga handlar om att kunna begripliggöra egna och andras beteenden och sinnestillstånd i termer av bakomliggande mentala tillstånd. Enligt mentaliseringsteorin är brister i detta grundproblemet vid borderline personlighetssyndrom (BPS) men kan också tänkas vara en delförklaring till substansberoende, vilket är vanligt förekommande i patientgruppen. LÄS MER

 4. 4. "Vart ska jag få hjälp?" En kvalitativ studie om personer med dubbel problematik och deras upplevelser av vård och behandling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Lovisa Peterson; Wanche Jennifer; [2016]
  Nyckelord :Dubbel problematik; Dubbeldiagnos; Missbruk; Psykisk ohälsa; Behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Föreliggande studie utgår från människor med en dubbel problematik gällande psykisk ohälsa och missbruk. Syftet med studien är att utifrån insatsmottagarens egna erfarenheter och berättelser undersöka deras upplevelser av den vård, de insatser och det arbete som utförts gällande deras dubbla problematik. LÄS MER

 5. 5. Samsjuklighet kräver samsyn : En kvalitativ undersökning om yrkesverksammas erfarenheter av att arbeta med individer med samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabell Hörnström; Sandra Johansson; Anna Lindkvist; [2015]
  Nyckelord :Samsjuklighet; Dubbeldiagnos; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Samsjuklighet definieras korfattat som en samförekomst av ett missbruk och en psykisk funktionsnedsättning. Inom begreppet ryms en stor variation i allvarlighetsgraden gällande såväl den psykiska sjukdomen som missbruket. Utöver detta förekommer dessutom oftast ytterligare brister inom områden som boende, ekonomi och sociala kontakter. LÄS MER