Sökning: "om korruption"

Visar resultat 1 - 5 av 224 uppsatser innehållade orden om korruption.

 1. 1. HUR PORTRÄTTERAS ITALIENSKA PREMIÄRMINISTRAR I SVERIGE? EN KOMPARATIV STUDIE AV DE ARTIKLAR SOM SKREVS OM SILVIO BERLUSCONI & MATTEO RENZI I DAGENS NYHETER SAMT AFTONBLADET UNDER KALENDERÅREN 2010 OCH 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :David Michaelsson; [2023-04-11]
  Nyckelord :Media bias; Gatekeeping; Medielogik; Korruption; Opartiskhet;

  Sammanfattning : Titel: Hur porträtteras italienska premiärministrar i Sverige? Författare: David Michaelsson Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka vad som har skrivits om två italienska premiärministrar av olika politisk profil i två svenska tidningar, Aftonbladet och Dagens Nyheter samt om och hur detta har påverkats av tidningarnas politiska profil. Frågeställning: 1) Hur ofta nämns Italiens premiärminister i de bägge tidningarna? 2) Hur beskrivs premiärministrarna? 3) Undanhålls negativa nyheter om respektive premiärminister med utgångspunkt i tidningens politiska profil? Metod: Kvalitativ textanalys samt kvantitativ innehållsanalys Material: 421 artiklar ur Dagens Nyheter och Aftonbladet under perioderna 2010-01-01 till 2010-12-31 respektive 2015-01-01 till 2015-12-31. LÄS MER

 2. 2. Plagued By Conspiracy Theory : En kvalitativ analys av 'Plandemic', en konspirationsteoretisk video

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Vennberg; Matilda Steen; [2023]
  Nyckelord :Conspiracy theory; documentary; social crisis; disinformation; rhetoric; Konspirationsteori; dokumentär; samhällskriser; desinformation; retorik;

  Sammanfattning : Desinformation i form av konspirationsteorier blir allt vanligare i dagens sociala medielandskap. Användare lär sig navigera bland all den information som sprids och etablerade medier försöker hänga med. När krisen slår till och behovet av information ökar ställs alla inför frågan om vad som är sant och inte. LÄS MER

 3. 3. Klirr i kassan eller tomma kistor med maktmissbruk? : Svenska medborgares uppfattning om legitim eller illegitim makt och dess inverkan på skattevilja.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marc Firnhaber; [2023]
  Nyckelord :Skatter; makt; skattevilja; korruption; rättsystemet; legitim makt; illegitim makt; legitim; illegitim;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The impact of international trade on economic growth in Sub-Saharan African countries : An empirical study examination of the correlation between economic growth and international trade

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Yasin Ahmed Farah; Sami Ezzaher; [2022]
  Nyckelord :International trade; economic growth; GDP per capita growth; sub-Saharan Africa; growth theories; trade theories; Internationell handel; ekonomisk tillväxt; BNP per capita-tillväxt; subsahariska afrika; tillväxtteorier; handelsteorier;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudies syfte är att undersöka sambandet mellan internationell handel och ekonomisk tillväxt och effekten som internationell handel har på ekonomisk tillväxt i afrikanska länder söder om Saharaöknen (Subsahariska Afrika). Majoriteten av tidigare studier och forskning inom detta område hävdar att det finns en positivt korrelation mellan dessa två variabler men ändå så finns det fortfarande vissa som ifrågasätter hur pass stor påverkan dessa två variabler egentligen har, om den effekten verkligen är tillräckligt signifikant för att anses vara betydelsefullt samt viktig. LÄS MER

 5. 5. Money Talks: The potential of an EU financial conditionality mechanism linked to the rule of law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Katarina Bungerfeldt; [2022]
  Nyckelord :EU law; constitutional law; rule of law; rule of law backsliding; conditionality; solidarity; corruption; article 7 TEU.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Over the last decade, the status of the rule of law as a foundational value of the EU legal order has been questioned by the political developments in certain EU member states. Particularly Poland and Hungary have seen a rapid dismantling of central state institutions, in a process which has become known as rule of law backsliding. LÄS MER