Sökning: "om stress hos barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden om stress hos barn i förskolan.

 1. 1. Vuxnas kränkningar av barn i förskolan : Uppfattningar om och arbetssätt mot kränkande behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Höglund; Elsa Wärnsäter; [2019]
  Nyckelord :Förskola; kränkande behandling; förhållningssätt; makt; postmodernitet;

  Sammanfattning : Enligt de lagar och styrdokument som reglerar förskolans verksamhet ska förskolan säkra varje barns omsorg och trygghet, och inget barn ska behöva utsättas för kränkande behandling. Trots det förekommer det att verksam personal i förskolan utsätter barn för såväl fysiska som psykiska kränkningar. LÄS MER

 2. 2. Förskolepedagogers syn på omsorg av små barn

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Barthel; [2018]
  Nyckelord :omsorg; små barn; förutsättningar; förhållningssätt; Noddings; Stern;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utveckla kunskapen om pedagogers syn på omsorg samt deras upplevda förutsättningar för att ge omsorg till de små barnen i förskolan. Mina frågeställningar är: • Hur beskriver pedagoger sina erfarenheter av omsorgsarbetet? • Vilka reflektioner har pedagoger angående förskolans uppdrag gällande omsorg, lärande och undervisning? • Vilken syn har pedagoger på sina förutsättningar för att kunna ge omsorg till små barn? För att uppnå syftet har jag genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer kring pedagogers syn på omsorgsarbetet med små barn. LÄS MER

 3. 3. Stress i förskolan : - En enkätstudie om hur stress hos pedagoger kan se ut och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Törnqvist; Hanna Öhlin; [2018]
  Nyckelord :Förskola; stress; pedagoger; stora barngrupper; tidsbrist; personalantal; arbetsuppgifter;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks pedagogers stress i arbetet och hur det kan påverka den pedagogiska verksamheten. Ämnet är aktuellt i många debatter idag och upprorsgrupper visar på att de vill ha en förändring av arbetsförhållandet. Kraven från politiker och Skolverket sätter idag stor press på pedagogerna och sjukskrivningar ökar allt mer. LÄS MER

 4. 4. Barngruppen i fokus under inskolning : en studie utifrån pedagogens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; stress; barngrupp; inskolning; förskola; pedagog; förhållningssätt; barn i ålder ett till tre år;

  Sammanfattning : Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Stress! : Hur stress påverkar förskolans verksamhet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rosanna Holmberg; Mathilda Zejak; [2018]
  Nyckelord :stress; pedagoger; barn; förskola;

  Sammanfattning : Stressrelaterade långtidssjukskrivningar har ökat radikalt på senare år i Sverige. Vi vill med den här studien göra verksamma pedagoger medvetna om stress och hur det kan påverka deras arbete. Studiens syfte är att undersöka stress i förskolans verksamhet. LÄS MER