Sökning: "om stress hos barn i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden om stress hos barn i förskolan.

 1. 1. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 2. 2. Varför får aldrig jag rast? : En studie om pedagogers upplevelse av barn och stress på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ulrika Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på om pedagogerna i förskolan upplever att barnen är stressade, hur det i så fall tar sig i uttryck och vad de gör för att minska stressen. Med studien vill jag även ta reda på om de pedagoger som arbetat i mer än 10 år upplever att stressen ökat och hur de i så fall ser en förändring. LÄS MER

 3. 3. Stressmedvetenhet i förskolan : Metoder för att minska barns stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Andersson; Elin Bäck; [2020]
  Nyckelord :stress; barn; förskola; pedagoger; metoder;

  Sammanfattning : Inledning I dagens samhälle är negativ stress ett allt större problem som de flesta människor utsätts för. Även barn möter dagligen detta under sin vistelse i förskolan. Förskolan ska ansvara för att barn ska känna trygghet och välbefinnande. Det ska vara en plats för utveckling och lärande. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares möte med barns olika socioekonomiska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Olivia Sundström; [2019]
  Nyckelord :Barn; förskollärare; förskola; hemförhållanden; kompensatoriskt uppdrag; reproducering; socioekonomiska förutsättningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att öka kunskapen kring hur förskollärare uppmärksammar och agerar utifrån barns skilda socioekonomiska förutsättningar. Frågeställningarna ramar in arbetet ytterligare och fokuserar på tre delar, vilka skillnader som förskollärarna ser utifrån barns skilda socioekonomiska förutsättningar, hur de bemöter dem samt om förskolan reproducerar skillnader. LÄS MER

 5. 5. Förskolepersonalens emotionella kompetens och känsloreglering : En litteraturstudie om neuroplasticitetens potential för emotionell utveckling i förskolan

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Säterborg; [2019]
  Nyckelord :Känslor; känsloreglering; emotionell utveckling; emotionell kompetens; förskolepersonal; utbildning; neuroplasticitet;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien syftar till att undersöka hur förskolepersonalens känsloreglering och strategier för att arbeta med känslor kommer till uttryck i aktuell forskning. Litteraturstudien ämnar även att ta reda på hur forskningen kan användas i förskolepersonalens yrkesroll. LÄS MER