Sökning: "om svenska skolsystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden om svenska skolsystemet.

 1. 1. Matematik, matematiikka och matematikk - En jämförande studie om specialpedagogiska yrkesroller och arbete med elever i matematiksvårigheter i Sverige, Finland och Norge

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Gustafsson; Christina Josefsson; Susanne Westin; [2020-01-15]
  Nyckelord :specialpedagogik; specialpedagogiska yrkesroller; speciallärare; specialpedagog; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var först och främst att få en nyanserad bild av det specialpedagogiskaarbetet i Sverige, Finland och Norge genom att sätta detta arbete i sin historiska och nutidakontext. Syftet var också att berika den svenska specialpedagogiska traditionen genom att tadel av de specialpedagogiska yrkesrollernas utformning i Finland och Norge. LÄS MER

 2. 2. Definitioner av religion i Religionskunskap : En kritisk studie om framställningen av olika definitioner av religion i läromedel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Nicklas Nylander; [2020]
  Nyckelord :Läromedel; definition av religion; religion; religionskunskap; didaktik; läroböcker; undervisning; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Ansvaret för val av läromedel som ska användas i Religionskunskap är fördelat till varje enskild skola. Som en följd av detta används olika läromedel i det svenska skolsystemet i vilket olika definitioner av religion presenteras. LÄS MER

 3. 3. LÄRA UT KREATIVITET : Hur mellanstadielärare i sin undervisning kan bidra till att utveckla elevers kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :kreativitet; lärandeprocess; utbildning; mellanstadie;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) är det skolans uppdrag att utveckla elevers kreativitet. Ändå saknas konkreta förslag på hur detta ska implementeras. I samband med arbetet med en masteruppsats 2016 undersökte författaren av denna studie elevers kreativitet på mellan- och högstadiet vid en skola i Uppsala (Lundqvist, 2016). LÄS MER

 4. 4. Den politiska styrningen av gymnasieskolan : Mål- och resultatstyrningens påverkan på lärarens handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Frontlinjebyråkrati; Frontlinjearbetare; Mål- och resultatstyrning; Målstyrning; Utvärdering; Fallstudiedesign; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar den övergripande frågan om hur politisk styrning påverkar frontlinjearbetare genom att undersöka den politiska styrningen av gymnasieskolan. Under de senaste decennierna ha det svenska skolsystemet genomgått flera betydande förändringar av vilka två politiska reformer sticker ut särskilt mycket. LÄS MER

 5. 5. Finns ett behov av grundsärskoleförberedande förskoleklass? : Utmaningar och möjligheter att skapa förutsättningar i en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Eriksson; Emma Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Anpassningar; Flerfunktionsnedsättning; Grundsärskola; Intellektuell funktionsnedsättning; Utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte var att undersöka om det föreligger ett behov bland lärare, speciallärare och rektorer vad gäller grundsärskoleförberedande förskoleklass. Därtill beskriva vad en sådan förändring skulle kunna innebära med avseende på möjligheter och begränsningar för elevernas lärande med särskilt fokus på elever med måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning alternativt flerfunktionsnedsättningar. LÄS MER