Sökning: "om temaarbete och dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden om temaarbete och dokumentation.

 1. 1. "Om man frågar snällt, såklart" : -     En kvalitativ intervjustudie om barns inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sandra Falkeling; Johanna Gille; [2016]
  Nyckelord :Barns inflytande; barns perspektiv; förskollärare; kvalitativ intervju; förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att, utifrån barns och förskollärares perspektiv, undersöka hur förskollärare arbetar med barns inflytande samt hur barn ser på sin egen möjlighet att påverka sin vardag i förskolan. Följande frågeställningar fungera som utgångspunkt för studien; Vilken syn har barn respektive förskollärare på barns inflytande i förskolan? Vilka aspekter anser barn respektive förskollärare reducerar barns möjlighet till inflytande? Vilka pedagogiska strategier anser barn respektive förskollärare främjar barns inflytande? För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 9 kvalitativa intervjuer på två kommunala förskolor belägna i Mellansverige, 5 parintervjuer med barn samt 4 intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsanpassad miljö : Hur en redesignad förskolemiljö kan stödja pedagoger i en temainriktad verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ivana Lasovan; [2015]
  Nyckelord :Spatial Design; Information Design; Preschool environment; Theme work; Rumslig gestaltning; informationsdesign; förskolemiljö; temaarbete;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett examensarbete i Informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. Arbetet har inneburit en studie om hur en förskolemiljö kan användas som ett stöd för pedagoger i deras dagliga arbete med förskoleverksamheten. LÄS MER

 3. 3. Den talande väggen - En studie om väggarnas funktion samt vad de säger om förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tove Ekström; Petra Johansson; [2014]
  Nyckelord :förskola; handlingserbjudande; institution; kommunikation; väggar;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att studera vad som finns på väggarna samt hur institutionen synliggörs. Vidare är syftet att undersöka pedagogernas syn på hur väggarna används i verksamheten. Vid en genomgång av forskning framkom att det finns många studier kring förskolans miljö. LÄS MER

 4. 4. ”Risken är att det blir för mycket skola, och det vill vi inte” En intervjuundersökning kring hur förskollärare talar om lärandet i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anne-Maj Svensson; Christine Steneby; [2013]
  Nyckelord :Förskola; utveckling och lärande; ämnesområden; me;

  Sammanfattning : SammanfattningVår undersökning syftar till att ta reda på hur förskollärare talar om lärandet i och med det förändrade uppdraget,samt att ta reda på hur förskollärare säger sig främja ett lustfyllt lärande utifrån att lärandet inom flera områdenhar förstärkts i den reviderade läroplan för förskolan. För att kunna ta reda på detta har i valt att göradjupintervjuer med sex förskollärare verksamma på två olika förskolor i olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Temaarbete : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar och erfarenheter i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Mathilda Jonsson; Amelie Kotkamaa; [2012]
  Nyckelord :Temaarbete; Tematiskt arbete; Lgr11; Ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Vårt övergripande syfte har varit att utifrån vår litteraturstudie undersöka hur lärare ser på arbetssättet temaarbete. Vi ville få en inblick i hur och varför man arbetar med tematiskt arbete i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6, och vad lärare i skolan har för uppfattningar och erfarenheter om arbetssättet. LÄS MER