Sökning: "ombudsmän"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet ombudsmän.

 1. 1. Ombudsmäns upplevelser av work-life balance : En kvalitativ studie om upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Victoria Branteström; Therése Alm; [2019]
  Nyckelord :Work-life balance; Ombudsmen; Trade Union; Flexible Work Arrangements; Work identity; Work-life balance; Ombudsmän; Fackförbund; Flexibla Arbetsarrangemang; Arbetsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av work-life balance bland ombudsmän vid ett fackförbund beläget i Mellansverige. Studien utgick från en kvalitativ metod genom semistrukturerade intervjuer med 10 respondenter. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär grannsamverkan? : En komparativ analys av åtgärder inom grannsamverkan kopplat till bostadsinbrott på Södermalm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Cecilia Fucik; Cornelia Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :neighborhood watch; burglary; routine activity theory; social control; comparative analysis; grannsamverkan; bostadsinbrott; rutinaktivitetsteorin; social kontroll; komparativ analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse införandet av grannsamverkan har på antalet bostadsinbrott. Den försökte även besvara vilka typer av åtgärder inom grannsamverkan som används samt likheter och skillnader mellan dessa, kopplat till områden i Södermalms stadsdelsområde. LÄS MER

 3. 3. OMBUDSMÄN SOM KONFLIKTHANTERARE En studie om fackliga ombudsmäns förhållningssätt till och hantering av konflikter i förhandlingar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hjelte; [2015-12-01]
  Nyckelord :fackliga ombudsmän; arbetsgivare; arbetsmarknadens parter; förhandlingar; lokala förhandlingar; konflikt; konflikthantering;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur fackliga ombudsmän förhåller sig tillmeningsskiljaktigheter och konflikter med enskilda arbetsgivare iförhandlingssituationer. Ytterligare ett syfte är att undersöka vilka strategierfackliga ombudsmän använder sig av för att förebygga och hantera konfliktfylldasituationer i förhandlingar. LÄS MER

 4. 4. Lärande i rollen som lokalt fackligt ombud. : Hinder och möjligheter för lärande och utveckling i facket.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Sara Jägare; [2015]
  Nyckelord :fackligt aktiv; fackligt förtroendevald; lärande i facket; IF Metall; integrerad modell för arbetsplatslärande; facklig utbildning;

  Sammanfattning : I en fenomenografiskt inspirerad studie används en integrerad modell för studier av arbetsplatslärande. Fyra lokalt och två regionalt fackligt aktiva intervjuas om rollen som lokalt fackligt avdelningsombud i LO-förbundet Industrifacket Metall med fokus på hinder och möjligheter för lärandet. LÄS MER

 5. 5. LO-bloggens etniska perspektiv : Konkurrens eller försvar av universella värden?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Klas Ottosson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är idag en stat som officiellt fokuserar på nationell likhet igen, efter att i en mellanperiod varit tydligt multikulturell och sett det som naturligt med olika sorters nationella identiteter. Denna nya gemensamma nationella identitet behöver dock inte vara densamma som förr, den får gärna återskapas för att passa allt fler. LÄS MER