Sökning: "omedvetet"

Visar resultat 1 - 5 av 680 uppsatser innehållade ordet omedvetet.

 1. 1. En könsneutral förskola?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Fatoumata Nian Johansson; Hanna Holmesson; [2023]
  Nyckelord :Feministisk poststrukturalism; förskola; genus; könsroller; normkritik; språkligt bemötande;

  Sammanfattning : Abstract Denna observationsstudie har som syfte att med utgångspunkt i feministisk poststrukturalistisk teori undersöka pedagogers språkliga bemötande i förskolan utifrån ett genusperspektiv. Studiens syfte besvaras utifrån frågeställningarna: Hur bemöter pedagoger flickor och pojkar olika utifrån ett genusteoretiskt perspektiv? Hur synliggörs eventuella skillnader i hur pedagoger bemöter barn (i förskolan) baserat på deras ålder och kön? Frågeställningarna besvaras med hjälp av Butlers genusteori (2007) som utgör en del av det feministiska poststrukturalistiska perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Vilka tecken uppvisar de yngstabarnen som utsatts för våld av enprimär omsorgsgivare? : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :August Mikaelsson Pfeil; [2022]
  Nyckelord :Våld mot barn; tecken; signaler; symtom; primär omsorgsgivare; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Våld mot barn är ett allvarligt folkhälsoproblem och de yngsta barnen är en särskilt utsatt åldersgrupp. Inom forskningen om det förebyggande arbetet framhålls betydelsen av den tidiga identifikationen av våldet. LÄS MER

 3. 3. Vad är ens demokrati? Hur Sveriges etablerade politiker definierar begreppet demokrati i sitt försvar av den.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Inas Hamdan; Linnea Månsson; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : När man försvarar demokratin så definierar man även, medvetet eller omedvetet, demokratin. Vare sig det är frågan om folket, folksuveräniteten, rättigheter eller demokratins utmaningar, så har olika personer olika definitioner. I denna B-uppsatsen har vi därför tittat på fem etablerade politikers försvar av demokrati. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns fria lek : En studie om pedagogers arbete med yrken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Modén; Marie-Louise Andersson; [2022]
  Nyckelord :Gender stereotype occupational patterns; preschool children; preschool teachers; gender; career counseling; könsstereotypa yrkesmönster; förskolebarn; förskolepedagoger; genus; studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how teachers and teaching assistants work with gender roles and vocational pattern among the children in preschool. To find out, a qualitative survey was conducted in the form of 11 interviews with preschool teachers and assistant personnel, who worked with children aged 1-6 years. LÄS MER

 5. 5. Den pålitlige tjänstemannen - En tvärdisciplinär undersökning om domstolars hantering av polisers utsagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lowe Lossing; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; bevisvärdering; utsagor; polis; felkällor; vittnesmål; vittnespsykologi; polispsykologi; tjänsteman; våld mot tjänsteman; hot mot tjänsteman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de flesta brottmål som handläggs i svenska domstolar utgör den viktigaste bevisningen utsagor från personer som bevittnat eller blivit utsatta för brott. Dessa utsagor kan i samband med att de avges inför rätten präglas av olika felkällor som på olika vis kan leda till felaktiga utpekanden vilket i längden kan resultera i att oskyldiga döms. LÄS MER