Sökning: "omissions"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet omissions.

 1. 1. Talets och undertextens olika nyanser : En undersökning av strykningar utav modalitet och uttryck för värderingar i adaptionen från tal till undertext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Subtitling; Intralingual Subtitling; Agenda; SVT; Corona-pandemic; SystemicFunctional Linguistics; Modality; Valuation; Equivalence; Availability; Information loss; Undertexter; Intralingval undertext; Agenda; SVT; Corona-pandemin; Systemisk- funktionell lingvistik; modalitet; värderingar; ekvivalens; tillgänglighet; informationsbortfall;

  Sammanfattning : The communication regarding the new corona-virus raises questions about availability and plain language. In Sweden, approximately 1.5 million people are in need of this communication through written language due to, inter alia, hearing impairment. LÄS MER

 2. 2. Redovisning av goodwill under IAS 36 : Bestämmande faktorer som påverkar aktualisering av goodwillnedskrivning hos företag på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Almir Berbic; Markus de Barès; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; IASB; goodwill impairment losses; impairment test; IAS 36; earnings management; big bath; income smoothing; agent theory; contract theory; debt hypothesis.; Goodwill; IASB; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IAS 36; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori; kontraktsteori; skuldsättningshypotes.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker företagsspecifika ekonomiska faktorer och opportunistiska incitamentrelaterade faktorer hos företagsledare som är bestämmande för aktualisering av goodwillnedskrivning i den svenska kontexten. År 2005 implementerade International Accounting Standard Board principbaserade riktlinjer avseende redovisning av goodwill enligt IAS 36 mot tidigare systematiska avskrivningar av goodwill. LÄS MER

 3. 3. Den passive observatörens straffrättsliga ansvar : En studie av passivitet i förhållande till brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Franzén Boger; [2020]
  Nyckelord :Underlåtenhet; straffrätt; passivitet; medverkan; annans brott;

  Sammanfattning : The subject of this essay is passivity regarding criminal activity, more specifically the which responsibility the passive observer holds regarding an ongoing crime. The essay is handling three different viewpoints regarding this question; pure omissions, omissions regarding a legal responsibility to act and omission regarding participation in another’s criminal activity. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarens principalansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Körner-Krakau; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; civilrätt; skadeståndsrätt; principalansvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med skadeståndet utgår från prevention och reparation. Skadestånd ska förmå människor att agera mer aktsamt, att avstå från ett visst skadligt agerande, i syfte att undvika skador. Detta ska i sin tur leda till ett tryggare och säkrare samhälle. LÄS MER

 5. 5. Nöden har ingen lag - var går nödrättens gränser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanna Hedström; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Allmän rättslära; Nöd; Nödrätt; Straffrättslig nödrätt; Ansvarsfrihet; Ansvarsfrihetsgrunder; Objektiva ansvarsfrihetsgrunder; Cannabisfallet; NJA 2017 s. 872; Tvång; Olaga tvång; Skadestånd vid nöd; Nödhandling; Försvarlighetsbedömning; Förutsebar nöd; Preventiv nöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 24 kap. 4 § brottsbalken stadgar att handlingar eller underlåtenheter som normalt utgör brott är tillåtna om de begåtts i nöd och inte är oförsvarliga. Nöd är en objektiv ansvarsfrihetsgrund som är tillämplig när fara hotar liv, hälsa, egendom eller allmänna intressen. I uppsatsen utreds denna s. LÄS MER