Sökning: "omorganisation offentlig sektor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden omorganisation offentlig sektor.

 1. 1. Ekonomistyrning, i lagens namn. : En kvalitativ fallstudie om användning av styrmedel i en modern offentlig sektor.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Markus Stenvall; Max Nilsson; Emilié Backman; [2019]
  Nyckelord :Public Administration; New Public Management; New Public Governance; Polismyndigheten;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polismyndigheten genomförde en stor omorganisation år 2015 med syfte till att effektivisera verksamheten och på så sett sänka kostnaden och bidra till en flexiblare styrning, vilket skulle bidra till ett högre resultat i verksamheten. Syfte: Syftet med studien är att studera hur förvaltningsteorierna Public Administration, New Public Management och New Public Governance speglas i styrning av modern offentlig sektor genom att studera förändringen av användningen av formella styrmedel på den lokala nivån inom Polismyndigheten i Region Syd. LÄS MER

 2. 2. Hur hanterar chefer Change Fatigue? : En fenomelogisk studie hos fyra statliga verk som genomgår eller har genomgått en omorganisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Persson; Julia Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Change Fatigue; offentlig sektor; omorganisation; chefer; åtgärder;

  Sammanfattning : Change Fatigueär ett begrepp som vuxit fram ur det faktum att omorganisationer idag sker på kontinuerlig basis och att medarbetare därmed känner sig trötta på förändringar. Begreppet är relativt utforskat inom vård och omsorg. LÄS MER

 3. 3. Förändringsarbete inom offentlig sektor : skuggan och dess påverkan på personalens relation till varandra

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Magnus Keller; [2006]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; Carl Gustav Jung; arketyp; skuggan; projektion; skuggprojektion; förändringsarbete; omorganisation; arbetsmiljö; syndabock; revir; revirtänkande; revirbeteende;

  Sammanfattning : Denna D-uppsats kommer att handla om Skuggan i ett förändringsarbete. I min C-uppsats 2005, var grundhypotesen att stora förändringar där individer och grupper av människor som upplever krav, press och tryck, lätt kan utveckla defensiva rutiner, och på så sätt hindra arbetsgrupper från att bli effektiva och innovativa. LÄS MER