Sökning: "omorganisering"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet omorganisering.

 1. 1. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 2. 2. ATT AVVECKLA FACKNÄMNDER En undersökning av svenska kommuners riskmedvetenhet gällande avsektoriseringsreformer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Sjödin; [2022-02-08]
  Nyckelord :Avsektorisering; nämnder; svenska kommuner; kommunalförvaltning; omorganisering; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning svenska kommuner är medvetna om de risker som påtalas av forskare angående reformen avsektorisering. Undersökningen görs genom en kvalitativ innehållsanalys av policy-dokument som skrivits i förberedande syfte av sjutton svenska kommuner som genomfört reformer av typen avsektorisering. LÄS MER

 3. 3. Har arbetsgivaren rätt att inskränka arbetstagarens samvets- och religionsfrihet? - En arbetsrättslig undersökning om barnmorskor har rätt att inte medverka vid eller utföra abort på grund av samvets- och religiösa skäl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Palander; Ida Lassar; [2022]
  Nyckelord :abort; barnmorska; samvets- och religionsfrihet; arbetsledningsrätt; god vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Utgångspunkten av denna uppsats är att undersöka hur rätten ser ut för en barnmorska att vägra utföra eller medverka vid abort på grund av att det strider mot dennes samvete eller religion. Våra frågeställningar behandlar hur svensk rätt är reglerad gällande ämnet, hur de motstående intressena beskrivs och vägs mot varandra samt vilka eventuella konsekvenser en rättighet för barnmorskan att avstå skulle medföra. LÄS MER

 4. 4. Leveraging Dynamic Capabilities for Digitalization : A study of the Investment Process in Private Equity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Frida Arnestrand; Charlotte Lindblom; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; dynamic capabilities; transactional processes; private equity; investment processes; Digitalisering; dynamiska förmågor; informationsprocesser; private equity; investeringsprocesser;

  Sammanfattning : Digitalization is transforming business operations and forcing organizations to formulate strategic responses. Changing environments, emerging technology, and disruptive competitors forces industries to embark on the digital era and digitalize. An industry identified as lagging in internal digitalization is the private equity sector. LÄS MER

 5. 5. COVID-19 - En svensk koncerns mardröm eller möjlighet? : En fallstudie av COVID-19 ́s påverkan på en svensk koncern med fokus på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tom Karmfalk; Filippa Olsson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; Organization; Leadership; Corporate group; Crisis; Stress; Reorganization; Stakeholders; COVID-19; Organisation; Ledarskap; Koncern; Kris; Stress; Omorganisering; Intressenter;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis Business Administration III, Organization 15 hp, 2FE78E, Linnaeus University of Kalmar, Spring 2021. Authors: Tom Karmfalk & Filippa Olsson Advisor: Olle Duhlin Examinator: Hans Wessblad Title: COVID-19 - A swedish corporate group's nightmare or possibility? ___________________________________________________________________________ Purpose: The purpose of this study is to provide an insight into the leadership within an industry in a highly crisis-affected industry and contribute to insights into the importance of leadership and the impact on crisis management. LÄS MER