Sökning: "omsättningsskydd"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet omsättningsskydd.

 1. 1. Osäker marknad för förvärvare av immateriella rättigheter : Sakrättsligt skydd vid dubbeldispositioner och godtrosförvärv av patent

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Berglund; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; immaterialrätt; godtrosförvärv; dubbeldispositioner; dubbelöverlåtelser; patent; omsättningsskydd; registrering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De besynnerliga och besvärliga belastningarna - Belastningars sakrättsliga verkningar ur ett rättsekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mattias Liljebäck; [2017]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; sakrätt; omsättningsintresset; betingelse; belastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande uppsats är att utreda om, och i så fall när, belastningar erhåller sakrättsliga verkningar. Ett ytterligare syfte är att försöka analysera rättsläget utifrån ett rättsekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Traditionsprincipen : - Bör traditionsprincipen ersättas av avtalsprincipen?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sarah Haithem Khudher; Sanne Westin; [2016]
  Nyckelord :Sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; besittningsövergång; besittning; borgenärsskydd; omsättningsskydd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Genom Dir. 2013:28 gav regeringen ett uppdrag till Lösöreköpskommittén den 14 mars 2013 att utreda om det finns långsiktiga och konkreta samhällsekonomiska fördelar med att avskaffa traditionsprincipen till förmån för avtalsprincipen. LÄS MER

 4. 4. Sakrättsligt skydd vid finansiell leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joel Aneheim Ulvenäs; [2015]
  Nyckelord :Civilrätt en. private law ; Finansrätt en. fiscal law ; Sakrätt; Finansiell leasing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Finansiell leasing är idag en etablerad form av finansiering vid anskaffning av egendom. Den finansiella leasingmarknaden i Sverige har sedan 2002 växt stadigt med i genomsnitt 10 procent per år. LÄS MER

 5. 5. Traditionsprincipen : En studie av riskbilden vid köp enligt köplagen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Johansson; [2014]
  Nyckelord :Köprätt; sakrätt; obeståndsrätt; lösöre; sakrättsliga principer; traditionsprincipen; avtalsprincipen; risk; omsättningsskydd; borgenärsskydd; separationsrätt; individualisering; besittning; rådighet; återtaganderättsförbehåll; Köplag 1990:931 ; Lag 1845:50 s. 1 om handel med lösören; som köparen låter i säljarens vård kvarbliva;

  Sammanfattning : En kommitté med uppgift att utreda huruvida en övergång bör ske från traditionsprincipen till avtalsprincipen tillsattes den 14 mars 2013. Utredningen har påkallats bland annat med anledning av att köpares okunskap, beträffande kravet på tradition, föranleder ett omedvetet risktagande från köparens sida i form av att en förvärvad vara kvarlämnas i säljarens besittning. LÄS MER