Sökning: "omsorg arena"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden omsorg arena.

 1. 1. Våld i nära relationer- ett ämne för litteraturundervisningen på gymnasiet? : En studie av svensklärares inställning till och förutsättningar för att med eleverna läsa och samtala om våld i nära relationer inom ramen för litteraturundervisningen

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linda Ekström Sandstedt; [2020]
  Nyckelord :våld i nära relationer; litteraturundervisning; känsliga ämnen; gymnasiet; estetisk och efferent läsning; handlingsutrymme; situationsdefinition;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett samhällsproblem. Ett problem som drabbar den uppväxande generationen hårt. Ungdomar kan bevittna den här typen av våld i hemmet samt utsättas för det i egna relationer. De unga personer som utsätts för våld i en nära relation vänder sig främst till vänner för att få stöd. LÄS MER

 2. 2. Vårdhygien på särskilt boende för äldre ur ett chefsperspektiv : -

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Karolina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :nursing home; infection control; managers; knowledge; routines; särskilt boende; vårdhygien; chefer; kunskap; rutiner;

  Sammanfattning : En viktig del i det förebyggande arbetet för att bibehålla hälsa, är att förhindra vårdrelaterade infektioner. Särskilt boende för äldre utgör en arena för vård, omsorg och hälsa. Med vårdrelaterade infektioner menas en infektion som uppkommer hos en person i vård eller omsorg till följd av en åtgärd personen erhållit. LÄS MER

 3. 3. Genuskodade spelregler på en heteronormativ arena En fallstudie om hur lärares språkanvändning påverkar elevers talutrymme i idrott och hälsa ur ett performativt perspektiv på genus

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gabriella Hallberg; [2018]
  Nyckelord :gender; use of language; physical education; performativity; post-structuralism; genus; språkanvändning; idrott och hälsa; performativitet; poststrukturalism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie undersöker hur lärares språkanvändning formar villkoren för elevers deltagande idrott och hälsa. Studien designas som en fallstudie som genom poststrukturalistisk teori och Judith Butlers teorier om performativitet samt ’den heterosexuella matrisen’. LÄS MER

 4. 4. Skolans hälsofrämjande arbete för barns psykiska hälsa : Elevhälsoteamets perspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för samhällsmedicin

  Författare :Åse Ibañez Demker; [2017]
  Nyckelord :School health promotion; Children´s mental health; pupil health; health and learning; Hälsofrämjande i skolan; barns psykiska hälsa; elevhälsa; hälsa och lärande;

  Sammanfattning : Introduktion: Barns psykiska hälsa och lärande har reciprokt samband. Skolan tillhör samhällets främsta hälsofrämjande arena. Studier av hälsofrämjande insatser i skolan visar skiftande utfall och att hela skolmiljön behöver inkluderas. I Sverige står elevhälsans hälsofrämjande arbete i centrum för förbättringsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Vad är det som väntar? : En kvalitativ studie kring studenters tankar om att arbeta som grundlärare i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Tobias Magnusson; [2014]
  Nyckelord :fritidshem; samverkan; yrkesidentitet; ledarskap; lärarskap; kursplan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur studenter vid Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem tolkar sitt framtida uppdrag på fritidshemmet och ifall det även förändrar yrkesrollen. En förändring som kan utveckla yrkesrollen från att fokusera på omsorg till att även se en stor potential i att undervisa. LÄS MER