Sökning: "omsorg förskola kön"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden omsorg förskola kön.

 1. 1. "Får jag sitta i ditt knä?" : En essä om omsorgsbegreppet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Jägstrand; [2017]
  Nyckelord :Care. Ethics of care. Preschool. Preschool teacher. Proximity. The competent child. The competent and vulnerable child. Relationships. Pedagogue s perception of meaning.; Omsorg. Omsorgsetik. Förskola. Förskollärare. Närhet. Det kompetenta barnet. Det kompetenta och sårbara barnet. Relationer. Pedagogers meningsskapande.;

  Sammanfattning : I denna vetenskapliga essä kommer jag att undersöka begreppet omsorg. Uppsatsen är skriven i essäform och har en hermeneutisk ansats. Min essä inleds med tre berättelser hämtade från mitt yrkesliv där jag varit delaktig som pedagog. LÄS MER

 2. 2. Vänskapens villkor mellan pojkar och flickor i förskolan - En etnografisk studie om möjligheter och begränsningar i barns vardagsliv på en åldershomogen förskoleavdelning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Kristina Hunehäll Berndtsson; [2016-02-12]
  Nyckelord :vänskap; barn; kön; genus; förskola; etnografi;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en förskoleavdelning med barn i åldern 5-6 år. Detta för att det saknas forskning om vänskap mellan barn av olika kön, forskning som är ett viktigt bidrag för att synliggöra vardagslivets villkor för barn på förskolan samt belysa den svenska jämställdhetsdiskursen. LÄS MER

 3. 3. Flickor och pojkar eller tusen pyttesmå kön : Posthumanistiska perspektiv på könade tillblivelser i förskolans pedagogiska dokumentationer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Sjömilla; [2014]
  Nyckelord :kön; genus; flickor; pojkar; förskola; pedagogisk dokumentation; posthumanism; intra-aktioner; nätverk; poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur flickor och pojkar framträder i förskolans pedagogiska dokumentation samt hur dessa könspositioner kan framträda på andra sätt när bilderna samläses med posthumanistiska teorier och begrepp. Diskursiva och diffraktiva analyser har genomförts på några förskolors pedagogiska dokumentationer utifrån frågeställningar om vilka diskurser om kön som materialiseras i bildmaterialet samt hur posthumanistiska begrepp kan bidra till en annan förståelse för barnens könspositionering. LÄS MER

 4. 4. Det kompetenta och beroende barnet : en undersökning om omsorg, lärande och kön

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jessica Louthander; [2013]
  Nyckelord :Care; education; gender; childhood; preschool; pick-up situation; social constructivism; Omsorg; lärande; kön; barndom; förskola; hämtningssituationen; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur samtal om omsorg och lärande fördelas under förskolans hämtningssituation. Syftet är att analysera hur det kan förstås konstruera barn och barndom. Lärande och omsorg ses som separerade begrepp för att synliggöra omsorg i en övrigt dominant diskurs om lärande. LÄS MER