Sökning: "omsorg i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade orden omsorg i förskolan.

 1. 1. FÖRSKOLLÄRARSTUDENTERS RESONEMANG OM OMSORG En kritisk diskursanalys av studenters tal om omsorg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christer Rödin; [2021-08-27]
  Nyckelord :omsorg; diskurs; förskollärarstudent; förskola; EduCare;

  Sammanfattning : Syfte:Det övergripande syftet i studien är att vinna kunskap om hur förskollärarstudenter resonerar om begreppet omsorg i relation till sin utbildning. Mer specifikt åsyftar studien att besvara följande frågor: Hur definierar studenterna begreppet omsorg? Vilka diskurser framträder i talet om omsorg på förskollärarprogrammet? Hur reflekterar studenterna om sina kunskaper om omsorgens roll för det förskolepedagogiska fältet?Teori:Studiens teoretiska ramverk består av Fairclough kritiska diskursanalys (1992,2010) och används även som analysmetod. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsmönster i förskolans undervisning : Samtal, scaffolding och småprat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Leimo; [2021]
  Nyckelord :förskola; undervisning; scaffolding; samtal; kommunikationsmönster; didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Kommunikation mellan barn och pedagoger kan ses som en bas för allt som sker i förskolans verksamhet, såväl omsorg som undervisning och lärande. Hur undervisning utformas efter Läroplanen för förskolans (Lpfö18, 2018) riktlinjer är tolkningsbart och pedagogers ansvar. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavarnas erfarenheter av introduktionsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Malin Hansson; Petra Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Anknytning; trygghet; omsorg; relationell pedagogik; vårdnadshavare; introduktion.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vårdnadshavarnas erfarenheter av anknytning och omsorg i introduktionsprocessen i förskolan. Introduktion är en av förskolans största områden och vi är nyfikna på vårdnadshavarnas erfarenheter gällande ämnet. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska möjligheter under måltidssituationer i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om planering och integrering av undervisning under måltiderna på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annika Björklund; Ida Blom; [2021]
  Nyckelord :Undervisning; måltidssituation; förskola; förskollärare; didaktik; pedagogiska funktioner; pedagogiska möjligheter; lärande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att synliggöra och skapa reflektion om förskollärarnas uppfattningar ommåltiden som en pedagogisk funktion i förskolan vilket görs genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sex verksamma förskollärare. Måltiderna i förskolan kan ses som en outnyttjad resurs för undervisning. LÄS MER

 5. 5. Barnlitteraturen och vär(l)den : Demokratiska värderingar som synliggörs i barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Candice Hermes-Smith; Therés Andersson; [2021]
  Nyckelord :book talks; children’s literature; democracy; values; visual text analysis; barnlitteratur; boksamtal; demokrati; visuell textanalys; värderingar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how norms and values are described in children´s literature and compare these descriptions with the democratic norms and values in the curriculum.  The theory is inspired by Dewey’s theory about the democratic society. LÄS MER