Sökning: "omsorgen i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden omsorgen i förskolan.

 1. 1. ”Det gäller att vara väldigt lyhörd”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Erlandsson; Jessica Andersson Mutlu; [2023-10-21]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; förskola; uppfattningar; trauma typ 1; död; resiliens; barnperspektiv;

  Sammanfattning : I ”Läroplan för förskolan” (2018) framkommer det att barns välbefinnande och trygghet ska ligga till grund för den pedagogiska omsorgen som präglar förskolans verksamhet. Det framkommer däremot inte; varken i vår förskollärarutbildning eller i lagar samt styr- och policydokument, hur förskollärare och barnskötare ska förhålla sig till att möta barn i sorg som upplevt plötsliga traumatiska händelser som resulterar i dödsfall, exempelvis naturkatastrofer, sjukdomar och bilolyckor. LÄS MER

 2. 2. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

  Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Omsorg och undervisning i förskolan : En kvalitativ studie om begreppens relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Radulovic; Amanda Persson; [2023]
  Nyckelord :care; teaching; education; curriculum; safety; omsorg; undervisning; lärande; trygghet; läroplanen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur undervisning och omsorg kan samverka i förskolans verksamhet, med fokus på de mellanmänskliga mötena mellan förskollärare och barn. Samt hur i dessa möten undervisningen tar sin utgångspunkt i omsorgen. LÄS MER

 4. 4. Vi ska göra omsorg, men vad är omsorg? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogers uppfattning kring omsorg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Aurora Hellström Orlov; Niklas Springe; [2023]
  Nyckelord :Omsorg; förskollärare; fenomenologi; närhet; relation; trygghet; förskola; intervju;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet omsorg, både som förstått begrepp samt utifrån deras egen praktik. Forskningsfrågorna som ligger till grund för studien är: Hur uppfattas begreppet omsorg av förskollärare? Hur tänker förskollärare kring omsorgen i deras egen praktik? Hur tänker förskollärare kring omsorgens plats i förskolan? Studien är kvalitativ, och med åtta semistrukturerade intervjuer ämnar den besvara samtliga forskningsfrågor. LÄS MER

 5. 5. Omsorgens betydelse i förskolan : Introduktion, trygghet och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Andersson; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagog; utbildning; utveckling; lärande; omsorg; anknytning; inskolning; introduktion; trygghet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått ta del av, samt insett, att tryggheten påverkar barnen enormt mycket. Tryggheten till pedagogerna och sina kamrater utgör stor del av hur barnen vågar och tar till sig den utbildning som förskolan erbjuder. LÄS MER