Sökning: "omsorgsansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet omsorgsansvar.

 1. 1. Inifrån, uppifrån, utifrån : Om kvinnliga socialsekreterares upplevelser av normaliserad stress och könade krav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Nor Ali; Jessica Hallerth; [2019]
  Nyckelord :Stress; förväntad femininitet; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Kvinnor är i högre utsträckning än män sjukskrivna och psykiatriska diagnoser, däribland stressrelaterad ohälsa, är den diagnosgrupp som ökat mest de senaste åren. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga socialsekreterare upplevelser sin arbetssituation, stress och könade förväntningar samt hur dessa kommer till uttryck i vardagen. LÄS MER

 2. 2. Styrningsmentalitet i anhörigsverige : En kritisk granskning av styrdokument för anhörigstöd med inriktning på anhöriga till närstående med beroendeproblem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Berglund; [2016]
  Nyckelord :Anhörig; Anhörigperspektiv; Anhörigstöd; Anhörigomsorg; Omsorgsansvar; Medberoende; Beroende; Missbruk; Beroendevård; Perspektivanalys; Välfärdsstyrning; Governmentality; Styrningsmentalitet; Responsibilisering; Autonomi; Styrningsteknik; Kategorisering; Politisk rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Studien har genomförts med en deduktiv governmentalityansats, ett perspektiv som kännetecknas av ett intresse för hur statens styrningsmentalitet, rationalitet och tekniker för styrning medieras via olika former av lagstiftning, policydokument och operativa riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. Från kommunal äldreomsorg till anhörigvård? : En jämförelse mellan beviljandet av äldrevård i Luleå och Skellefteå mellan åren 1998-2014

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Ekonomisk historia

  Författare :Åsa-Cecilia Lundmark; [2016]
  Nyckelord :Äldreomsorg; hemtjänst; välfärdsstat; Ädelreform; informalisering; familisering; anhörigomsorg; könsroller;

  Sammanfattning : Tillkomsten av den kommunala hemtjänsten har beskrivits som en valfrihetsrevolution, inte enbart för äldre med omsorgsbehov utan även för kvinnor med omsorgsbehövande föräldrar. För första gången i historien kunde äldre i alla samhällsskikt bo kvar hemma, utan att vara helt beroende av de vuxna barnen, i praktiken de medelålders döttrarnas insatser. LÄS MER

 4. 4. Garantställning på grund av nära levnadsgemenskap - Konstruktion och utveckling i ett komparativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Möller; [2014]
  Nyckelord :handlingsplikt; underlåtenhet; underlåtenhetsansvar; garantläran; garantställning; rättspliktsteorin; civilrätt; HD; nära levnadsgemenskap; NJA 2013 s. 588; konstruktion; skyddsgarant; övervakningsgarant; vårdnadshavare; tillsynsansvar; omsorgsansvar; engelsk rätt; english law; common law; case law; styvförälder; duty; omissions; omission; family law; law on damages; comparative law; criminal law; komparativ rätt; skadeståndsrätt; familjerätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En förutsättning för straffrättsligt underlåtenhetsansvar är i både svensk och engelsk rätt i regel att den underlåtande befinner sig i garantställning i förhållande till den handlande eller brottsoffret. En omständighet som anses kunna grunda en sådan ställning är att de inblandade befinner sig i nära levnadsgemenskap i förhållande till varandra. LÄS MER

 5. 5. "Jämställdhetens blinda fläck" - om anhöriga som vårdar äldre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mirjam Katzin; [2012]
  Nyckelord :äldrerätt; socialrätt; genusrättsvetenskap; jämställdhetspolitik; äldreomsorg; anhörigvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enligt 2 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Det innebär bland annat att vård och omsorg är en offentlig angelägenhet och ett offentligt ansvar. LÄS MER