Sökning: "omsorgsperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet omsorgsperspektiv.

 1. 1. ”Jag vill inte smaka på maten”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pamela Strandberg; Sara Salmins; [2020]
  Nyckelord :Matneofobi; Social interaktion; Barn; Omsorgsetik; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken kunskap förskollärare har av matneofobi och hur de praktiskt arbetar med att få barnen till att smaka på maten för att utveckla barns smakpreferenser. Även hur pedagogerna bemöter barnen i och utanför måltidsituationer samt på vilket sätt de tolkar läroplanen om hälsa. LÄS MER

 2. 2. Måltidens möjligheter - förskollärares tankar kring förskolans måltider

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kristin Nielsen; My Nilsson; [2020]
  Nyckelord :måltid; rutinsituation; förskola; omsorg; lärande; undervisning; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare hanterar och reflekteraröver måltiden i förhållande till förskolans uppdrag då måltiden är en av förskolans mesttidskrävande och ständigt återkommande rutinsituationer. Studien uppkom utifrån att vi setten avsaknad av reflektion och diskussion kring hur måltiden används i förskolan vid vårverksamhetsförlagda utbildning, samt utifrån vår yrkeserfarenhet som barnskötare. LÄS MER

 3. 3. Tro, makt och mening : Förskollärares berättelser om inkluderande utbildning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anna Cunosson; Jenny Lindberg; [2020]
  Nyckelord :diskurser; dokumentation; förskollärare; inkludering; likvärdighet; normer; specialpedagogiska perspektiv; subjektspositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en studie med ett specialpedagogiskt perspektiv om förskolan som utbildningspraktik, där förskollärares berättelser om inkluderande undervisning och dokumentation utgör vår empiri. Förskolan har genom åren gått från ett omsorgsperspektiv till ett kunskapsperspektiv och tendensen är en ökning av mätningar av förskolans kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Betygssättning i särskolan : En intervjustudie med döva och hörselskadade elever i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jonathan Sikh; Paulina Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Betyg; dövhet; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ studie och särskola.;

  Sammanfattning : Särskolan har länge präglats av ett omsorgsperspektiv (SOU, 2011:8). Detta var något som förändrades när särskolans nya läroplaner (Lsär11 och Gysär13) tillkom. Den nya läroplanen har en större betoning på kunskap istället för omsorg (Skolverket, 2013a). LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk samverkan över skogränsen till förskolans kök? : En kvalitativ intervjustudie av några kockar i förskolan och deras uppfattningar om delaktighet i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i anknytning till måltid och mat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Nea Hillström; [2019]
  Nyckelord :Specialpedagogik; Specialpedagogisk samverkan; måltid; särskild kost; specialkost; måltidspersonal; kock i förskolan; samarbete; delaktighet.;

  Sammanfattning : Förskolans organisation och praxis att involvera kocken på förskolan i specialpedagogiskt arbete kring barn i behov av särskilt stöd i kostrelaterade frågor, beskrivs i denna kvalitativa intervjustudie. Detta genom åtta förskolkockars uttalanden. LÄS MER