Sökning: "omvärldsperspektiv"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet omvärldsperspektiv.

 1. 1. Det aktiva medborgarskapets arenor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Olof Kjölstad; Stephanie Lund; [2019]
  Nyckelord :aktivt deltagande; citizenship; demokrati; education; gymnasiet; medborgarskap; politik; ungdomar; upper secondary; utbildning; samhällsliv; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa gymnasieelevers förutsättningar för ett aktivt medborgarskap och samhällskunskapsämnets särskilda roll i detta. Resultatet har kommit till i två steg. Det första steget var att söka utifrån själva begreppet aktivt medborgarskap via databaser, främst LibSearch och SwePub. LÄS MER

 2. 2. Den åsiktsöppna undervisningen - Politiskt öppna lärares inverkan på elevers åsiktsbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Andreas Johansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en skolkontext så finns det en tabubelagd diskussion om huruvida lärare överför sina åsikter till sina elever om de är öppna med var de själva står. Ett absolut svar på denna fråga finns inte att finna i tillgänglig forskning. LÄS MER

 3. 3. Hur arbetarkollektivet framställs i de historiska läroböckerna skrivna under 1900-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Kristina Töre; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 3.1. Avslutande diskussion De resultat jag kommit fram till i min undersökning av läroböcker i historia skrivna 1922 till och med 1954 inte ger något större utrymme åt striderna fackförening/strejk och den politiska socialismen. LÄS MER

 4. 4. Anpassning av kursinnehåll i ämnet historia till elever med invandrarbakgrund

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Irana Khdryan; [2008]
  Nyckelord :Empowerment; svenska som andraspråk; inkludering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att ta reda på om elever med invandrarbakgrund får samma förutsättningar att klara sina studier och om lärarna tar hänsyn till elevernas olika bakgrund vid planering och utformning av lektionernas innehåll. Studien ska ge svar på om alla elever får en likvärdig chans till att klara kursmålen och om lärarna inkluderar och strävar efter att motivera elever som inte faller inom ramen för lärarens egen bakgrund och omvärldsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Li och Lo och läroplanerna : En jämförande analys av två versioner av läsläran "Första boken" i 1950- och 1960-talets Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lena Keil; [2008]
  Nyckelord :läromedelsforskning; läsebok; läslära; läsinlärning; läroplan; läsmetod;

  Sammanfattning : Studien utgör en analys av två versioner av läseboken "Första boken" utifrån de olika läroplaner som gällde vid respektive publicering, respektive samtida omvärldsperspektiv samt rådande pedagogiska principer och lästeoretiska ställningstaganden. Uppsatsen presenterar kortfattat tidigare läromedelsforskning, de båda läseboksversionerna, undervisningsplan U 55, läroplan Lgr 62, samt läsebokens författare och illustratör. LÄS MER