Sökning: "omvårdnad C"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden omvårdnad C.

 1. 1. Skattning av glomerulär filtrationshastighet med kreatinin respektive cystatin C hos äldre patienter : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Dennis West; Sandra Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Creatinine; cystatin C; elderly; GFR; Cystatin C; GFR; kreatinin; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: För estimering av glomerulär filtrationshastighet (eGFR) behövs ett blodprov, såsom kreatinin eller cystatin C. En av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter är skattning av GFR innan jodkontrastmedel administreras, på grund av risken för njurbiverkningar. LÄS MER

 2. 2. “Att se att det finns en poäng med attvårda sig själv” : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser avföljsamhet till behandling av hepatit C hos personer som injicerar droger

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Tovatt; Sophie Kellman; [2022]
  Nyckelord :Adherence; Hepatitis C; Nurse; Nursing; People who inject drugs; Self-care; Egenvård; Följsamhet; Hepatit C; Omvårdnad; Personer som injicerar droger; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C (HCV) är en virussjukdom som smittar via blodet. Personer sominjicerar droger (PSID) riskerar att drabbas av HCV till följd av injektionsrelateraderiskbeteenden. Idag finns det effektiv behandling mot HCV men det kräver viss följsamhet avden som behandlas. LÄS MER

 3. 3. Blodsmittade patienters upplevelser av bemötande och omvårdnadshandlingar inom den somatiska vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olov Mattsson; Lisa Johansson Arnström; [2022]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit; HIV; stigmatisering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta definieras som ett smittämne som överförs via blod till blod, de mest förekommande smittvägarna är vid intravenöst narkotikamissbruk eller sexuellt umgänge. De vanligaste blodsmittorna i världen är HIV, hepatit B samt hepatit C. LÄS MER

 4. 4. Metoder för att förebygga perioperativ hypotermi : En systematisk litteraturöversikt över metaanalyser

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicitas Rittershausen; Elvira Smedberg; [2021]
  Nyckelord :Anesthesia nurse; prevention; hypothermia; surgical nurse; perioperative care; Anestesisjuksköterska; förebyggande; hypotermi; operationssjuksköterska; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under operation är patienten utsatt för en ökad risk att drabbas av perioperativ hypotermi, kärntemperatur under 35°C. Att drabbas av perioperativ hypotermi kan leda till allvarliga komplikationer, bidrar med ett onödigt lidande för patienten, förlänger vårdtiden, samt ger ökade vårdkostnader. LÄS MER

 5. 5. Nutrition för sårläkning av svårläkta sår hos äldre personer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ibrahim Alhamarna; Thunthika Samrongpun; [2021]
  Nyckelord :Chronic ulcer; Elderly; Nursing; Nutrition; Nutrition; Omvårdnad; Svårläkta sår; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår innebär olika typer av sår som venösa bensår, trycksår och diabetes fotsår. Brister i nutritionen och därmed brist på viktiga näringsämnen kan leda till undernäring och försämra sårläkning. Undernäring är den största riskfaktorn för äldre personer med svårläkta sår. LÄS MER