Sökning: "omvårdnad C"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden omvårdnad C.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenhet av hälsofrämjande arbete med skolbarn med övervikt eller fetma : En integrativ litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :K.C. Stegeby; Caroline Tjärnberg; [2023]
  Nyckelord :Barn; erfarenhet; hälsofrämjande omvårdnad; litteraturöversikt; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler barn i Sverige och världen lever med övervikt eller fetma och det har blivit ett globalt problem. Skolsköterskor har en nyckelroll i det hälsofrämjande arbetet med överviktiga barn eftersom de möter alla barn i skolan och erfarenheterna av det hälsofrämjande arbetet hos skolsköterskor varierar. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors erfarenheter relaterade till blodsmitta

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jeanita Abelseth Eriksson; Tove Frykland; [2022]
  Nyckelord :Blood-borne pathogens; Experience; Perioperative nursing; Qualitative content analysis; Semistructured interviews Theatre nurse; Blodsmitta; Erfarenhet; Kvalitativ innehållsanalys; Operationssjuksköterska; Perioperativ omvårdnad; Semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: På en operation finns det en risk för att exponeras för blodsmittor när operationssjuksköterskor handhar vassa föremål samt kan utsättas för blodstänk. Blodburna sjukdomar som hiv, hepatit B och C sprids via smittat blod som kommer i kontakt med skadad hud eller slemhinnor. Stick- eller skärskador samt blodstänk är vanligast. LÄS MER

 3. 3. Skattning av glomerulär filtrationshastighet med kreatinin respektive cystatin C hos äldre patienter : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Dennis West; Sandra Löfgren; [2022]
  Nyckelord :Creatinine; cystatin C; elderly; GFR; Cystatin C; GFR; kreatinin; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: För estimering av glomerulär filtrationshastighet (eGFR) behövs ett blodprov, såsom kreatinin eller cystatin C. En av röntgensjuksköterskans arbetsuppgifter är skattning av GFR innan jodkontrastmedel administreras, på grund av risken för njurbiverkningar. LÄS MER

 4. 4. “Att se att det finns en poäng med attvårda sig själv” : En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelser avföljsamhet till behandling av hepatit C hos personer som injicerar droger

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Ida Tovatt; Sophie Kellman; [2022]
  Nyckelord :Adherence; Hepatitis C; Nurse; Nursing; People who inject drugs; Self-care; Egenvård; Följsamhet; Hepatit C; Omvårdnad; Personer som injicerar droger; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C (HCV) är en virussjukdom som smittar via blodet. Personer sominjicerar droger (PSID) riskerar att drabbas av HCV till följd av injektionsrelateraderiskbeteenden. Idag finns det effektiv behandling mot HCV men det kräver viss följsamhet avden som behandlas. LÄS MER

 5. 5. Blodsmittade patienters upplevelser av bemötande och omvårdnadshandlingar inom den somatiska vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olov Mattsson; Lisa Johansson Arnström; [2022]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit; HIV; stigmatisering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta definieras som ett smittämne som överförs via blod till blod, de mest förekommande smittvägarna är vid intravenöst narkotikamissbruk eller sexuellt umgänge. De vanligaste blodsmittorna i världen är HIV, hepatit B samt hepatit C. LÄS MER