Sökning: "omvårdnad av äldre geriatrisk omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden omvårdnad av äldre geriatrisk omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda kvalitetsregistret Senior Alert : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Skoglund; Sara Johansson; [2020]
  Nyckelord :Djupintervju; innehållsanalys; kvalitativ; Senior Alert;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sveriges befolkning blir allt äldre och med den stigande åldern ökar risken för åldersrelaterade åkommor exempelvis undernäring. Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som ämnar att identifiera trycksår, fall, undernäring, blåsdysfunktion och ohälsa i munnen hos patienter över 65 år, finna orsaker, föreslå relevanta åtgärder samt utvärdera dessa åtgärder. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV PALLIATIV VÅRD FÖR ÄLDRE PERSONER I HEMSJUKVÅRD

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stefan Lövenfeldt; Maria Banke; [2019]
  Nyckelord :Geriatrisk palliativ vård; Kvalitativ design; Syntes; Meta-etnografi; Omvårdnad; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet äldre som lever och dör i hemsjukvården ökar vilket medför att det ställs höga krav på sjuksköterskan har tillräcklig kunskap och färdigheter att kunna tillhandahålla en högkvalitativ palliativ vård. Sjuksköterskor kommer i kontakt med emotionella situationer i samband med omvårdnad av patienter i livets slutskede. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelser av den äldre patientens delaktighet inom geriatrisk slutenvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Margarita Groseva; Senada Halilovic; [2019]
  Nyckelord :Participation; Person-centered care; Inpatient care; Elderly patient; Delaktighet; Personcentrerad vård; Slutenvård; Äldre patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots att patienten har rätt enligt lag till att vara delaktig under sin vårdtid är det inte alltid lätt att göra detta i verkligheten. Det är viktigt att förstå vilka förutsättningar som behövs för att patienten ska känna sig delaktig i sin vård. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattning om arbetet med den äldre personens resurser : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Veronica Björk; Anngela Ingvarsson; [2019]
  Nyckelord :Resources; elderly; nurses’ perception; nurses’ conception; phenomenography; Resurser; äldre personer; sjuksköterskors uppfattning; fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vårdas på sjukhus kan för äldre personer ge en upplevelse av minskad autonomi, och förlust av förmågor/funktioner. Den äldre personen efterfrågar att få bli sedd av sjuksköterskan som autonom person och utifrån deras resurser Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors uppfattning av arbetet med den äldre personens resurser under vårdtiden på en geriatrisk slutenvårdsavdelning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervju studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Birgitta AQiff; [2018]
  Nyckelord :Emergency care; Delirium; experiences; geriatric patients; nurse; discover; Akutsjukvård; Delirium; erfarenheter; geriatriska patienter; sjuksköterska; upptäcka;

  Sammanfattning : Titel: Sjuksköterskans erfarenhet av akut konfusion hos äldre i akutsjukvård – En kvalitativ intervjustudie. Bakgrund: Äldre som vårdas i akutsjukvård har en incidens mellan 11–51% att utveckla akut konfusion under vårdtiden. Tillståndet är förenat med en ökad sjuklighet och dödlighet hos äldre. LÄS MER