Sökning: "omvårdnad avvikelser"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden omvårdnad avvikelser.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljöns betydelse för säker vård – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jessica Brundin; Madelene Revelj; [2021]
  Nyckelord :literature review; registered nurses experience; safe care; work environment; arbetsmiljö; litteraturöversikt; sjuksköterskans erfarenheter; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom EU år 2020 uppskattades det finnas en brist på 970 000 hälso- och sjukvårdspersonal. Samtidigt rapporteras vårdskador som hade kunnat undvikas drabba 93 000–98 000 patienter varje år. Sjuksköterskor rapporterar att omvårdnad uteblir på grund av tidsbrist relaterat till hög arbetsbelastning och låg bemanning. LÄS MER

 2. 2. Avvikelseområden inom intensivvården : En registergranskning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Emelie Persson; Sanna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Patient safety; risk management; nursing; nursing care; critical care; Patientsäkerhet; avvikelserapportering; sjuksköterskeprofessionen; omvårdnad; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patientsäkerheten brister ibland i vården men är så viktig för den enskilda individens mående och tillfrisknande, begreppet innebär att patienter inte ska komma till skada eller att vårdåtgärder uteblir som patienten är i behov utav. Olika faktorer kan påverka att oförutsedda händelser inträffar som kan medföra en patientsäkerhetsrisk, för att dessa faktorer skall kunna uppmärksammas rapporteras händelser in som avvikelser av involverad personal. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som enligt sjuksköterskan påverkar vårdkvalitén : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Gabriella Seemann; Rebecca Sundström; [2020]
  Nyckelord :Factor; literature review; nurse; quality of care.; Faktor; litteraturöversikt; sjuksköterska; vårdkvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskerollen är en komplex yrkesroll där sjuksköterskan ansvarar för att ge vård av hög och god kvalité. Sjuksköterskan har ett stort ansvar vilket finns beskrivet dels i lagtext och i ICN:s etiska kod. Bristande omvårdnadsarbete har setts förekomma i sjuksköterskeyrket i flera länder. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda bedömningsinstrumentet NEWS : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Jenny Fjällborg; Susanne Johansson; [2020]
  Nyckelord :national early warning score; NEWS; sjuksköterska; erfarenhet; integrerad litteraturöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som används inom vården för att upptäcka och varna när en patient blir kraftigt försämrad. Syftet med litteraturöversikten var att sammanställa kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att använda bedömningsinstrumentet NEWS. LÄS MER

 5. 5. Vilka omvårdnadsåtgärder uteblir inom intensivvården och varför? : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Evelina Solem; Sofia Gåvsten; [2020]
  Nyckelord :Missed nursing care; Patient safety; Intensive care; Nursing care.; Uteblivna omvårdnadsåtgärder; patientsäkerhet; intensivvård; omvårdnad.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att uteblivna omvårdnadsåtgärder förekommer på vårdavdelningar. Det leder i vissa fall till svåra konsekvenser för patienten, med ökad morbiditet och mortalitet. LÄS MER