Sökning: "omvårdnad brännskada"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden omvårdnad brännskada.

 1. 1. Personers upplevelse av att drabbats av brännskada : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefin Jeppsson; Marcus Åkerholm; [2020]
  Nyckelord :Brännskada; upplevelse; kvalitativ innehållsanalys; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Brännskador är ett stort folkhälsoproblem som orsakar 180 000 dödsfall världen över årligen. De som överlever lider ofta av smärtor, funktionsnedsättnigar och förändrat utseende. LÄS MER

 2. 2. Livet efter en brännskada

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Tamcin Luthman; Karin Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Burns; caring; experience; pain; scar; Brännskada; omvårdnad; smärta; upplevelser; ärr;

  Sammanfattning : Brännskador kan innebära ett trauma som kan leda till bestående ärrbildning och stor påverkan på den drabbade personens liv. Den fysiska läkningsprocessen pågår parallellt med bearbetning av traumat och anpassning till livet. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av avvikelse–rapportering avseendevårdskador, tillbud och risk för vårdskador i samband med kirurgiska ingrepp

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Jakobsson; Kristina Wallberg; [2017]
  Nyckelord :Incident reports; adverse events and patient safety; avvikelserapportering; vårdskada och patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Introduktion: Inom svensk hälso- och sjukvård drabbas årligen en stor mängd patienter av undvikbara skador. Det åligger operationssjuksköterskans att ge god och patientsäker perioperativ omvårdnad. Enligt lag är operationssjuksköterskor skyldiga att rapportera risk för och uppkomna vårdskador. LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet hos vuxna personer efter en svår brännskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nora Samawi; Claudia Toscano Westman; [2017]
  Nyckelord :Burn injury; Health-related quality of life; Adults; Caring; Brännskada; Hälsorelaterad livskvalitet; Vuxna; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En svår brännskada innebär en djup hudskada där kroppens underliggande organ kan komma att påverkas vilket kan resultera i ett kritiskt tillstånd. Skadan kan ge konsekvenser som berör den fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsan. LÄS MER

 5. 5. Läker tiden alla sår? : En litteraturstudie om livskvalitet efter brännskador mätt med The Burn Specific Health Scale- Brief

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sandra Andersson; Sofia Nyhlén; [2015]
  Nyckelord :Brännskador; Omvårdnad; The Burn Specific Health Scale- Brief; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Introduktionen: I Sverige brännskadas ca 20 000 människor om året.  Livskvalitet anses vara olika för olika individer. För att bedöma livskvalitet efter en brännskada används The Burn Specific Health Scale- Brief (BSHS- B) som är ett brännspecifikt bedömningsinstrument. LÄS MER