Sökning: "omvårdnad dysfagi sjuksköterska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden omvårdnad dysfagi sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskornas beskrivning av sväljbedömninghos äldre personer med misstänkt dysfagi inomkommunal hälso- och sjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jaana Välilä; [2016]
  Nyckelord :Registered Nurse; swallowing assessment; the elderly; dysphagia; municipal health care; sjuksköterska; sväljbedömningar; äldre personer; dysfagi; kommunal hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas beskrivning av sväljbedömning hos äldre personer med misstänkt dysfagi i kommunal hälso- och sjukvård. Metod: Metoden var en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER

 2. 2. Konsten att svälja rätt : Omvårdnadsåtgärder för att förebygga aspirationspneumoni vid dysfagi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Michalina Markusson; Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :Caring; Dysphagia; Nurse; Nursing interventions; Pneumonia; Dysfagi; Omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Pneumoni; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Vid dysfagi är pneumoni en vanlig komplikation som ger ökade kostnader för vården, ett ökat lidande för patienter samt leder till fler dödsfall. Omvårdnadsåtgärder som minskar risken för pneumoni är därför av betydelse att identifiera. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för att förhindra komplikationer som kan uppstå vid dysfagi : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Persson; Sofia Scherdin; [2012]
  Nyckelord :Nurse Dysphagia Stroke Nursing; Sjuksköterska Dysfagi Stroke Omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att göra en litteraturstudie vilken beskriver hur sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder förebygger komplikationer vilka kan uppstå vid måltidssituationer för patienter drabbade av dysfagi till följd av stroke. Studien genomfördes som litteraturstudie med beskrivande design, 12 vetenskapliga artiklar granskades och sammanställdes under tre huvudrubriker; Åtgärder för att förebygga aspirationspneumoni, Nutritionsstöd samt Kvalitetsgranskning av artiklar. LÄS MER

 4. 4. Dysfagi : Hur kan vårdpersonal underlätta ätandet för patienter med ät- och sväljningssvårigheter till följd av stroke?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Saeideh Moshkelgosha; [2009]
  Nyckelord :dysfagi; omvårdnad; stroke; ätsvårigheter; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Stroke drabbar årligen 25 000-30 000 personer i Sverige. För dem som insjuknar i stroke är dysfagi (sväljningssvårigheter) ett vanligt problem. Dysfagi kan bland annat leda till att patienten sväljer fel och blir undernärd och risk för hostattacker, aspiration och pneumoni kan uppstå som följd. LÄS MER