Sökning: "omvårdnad intuberad"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden omvårdnad intuberad.

 1. 1. Munvård av intuberade intensivvårdspatienter : fokusgruppsintervju

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Holgersson; Hanna Larsson; [2015]
  Nyckelord :Experience; focus group interview; intensive care; intubated patient; oral care; Erfarenhet; fokusgruppsintervju; intensivvård; intuberad patient; munvård;

  Sammanfattning : Inom intensivvård bedrivs omvårdnad i en högteknologisk miljö. Flera av patienterna är i behov av andningshjälp i form av ventilatorbehandling vilket medför att patienten är sederad och har en endotrachealtub i trachea. Patienten kan inte själv utföra sin munvård och blir därför beroende av intensivvårdsjuksköterskans hjälp. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskan som höll min hand... Intensivvårdspatienters upplevelser av att vara intuberad eller tracheostomerad - en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Maria Svanström; Ulrica Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Intensive Care; Patient Attitudes; Endotracheal intubation; Intratracheal intubation; Intensivvård; Patient upplevelser; Intubation och Tracheostomi;

  Sammanfattning : Being a patient in intensive care can be experienced terrifying. Studies have demonstrated the link between unpleasant memories of hospitalization in the ICU and the development of posttraumatic stress disorder, depression, anxiety, and perception of quality of life in its aftermath. LÄS MER

 3. 3. Förebyggande åtgärder vid ventilatorassocierad pneumoni : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie-Louise Öbrell; Magdalena Strand; [2009]
  Nyckelord :lunginflammation; prevention; sjukvård; vård; vap; care; nursing; pneumonia; prevention;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att beskriva förebyggande omvårdnadsåtgärder vid ventilatorassocierad pneumoni (VAP), vilket är en form av pneumoni som är sjukhusförärvad och relaterad till att patienten är intuberad, så kallad nosokomial infektion. Längre vårdtid, ökad kostnad samt mortalitet ses vid VAP. LÄS MER

 4. 4. Intuberade patienters upplevelser av kommunikation under vårdtiden på IVA

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Karin Ragnarsson; Helen Tapper; [2008]
  Nyckelord :intensivvård; kommunikationssvårigheter; intuberad; patient; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Arbetet som intensivvårdssjuksköterska (IVA-sjuksköterska) innebär ofta att vårda patienter som av olika anledningar behandlas med respirator. Att vara intuberad medför att talförmågan förhindras. Det är svårt för dessa patienter att ge uttryck för sina behov och önskningar genom verbal kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Säker och evidensbaserad omvårdnad för att förhindra ventilatorassocierad pneumoni

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Åsa Henriksson; [2007-05-29]
  Nyckelord :VAP; omvårdnad; munvård; höjd huvudända;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ventilatorassocierad pneumoni (VAP) är en infektion i lungorna relaterat till att patienten är intuberad. Infektionen orsakar lidande för patienten och är mycket kostsam för sjukvården. Det är därför viktigt att på bred front arbeta förebyggande mot denna vårdrelaterade infektion. LÄS MER