Sökning: "omvårdnad kvalitativ fokusgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden omvårdnad kvalitativ fokusgrupper.

 1. 1. Ambulanspersonals upplevelser av samverkan vid prehospital händelse på landsbygd

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Susanne Bergman; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Prehospital; ambulance staff; rural; cooperation; nursing; Prehospitalt; ambulanspersonal; landsbygd; samverkan; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste årtiondena har det skett en centralisering av sjukvården vilket i kombination med begränsade resurser prehospitalt leder till långa avstånd innan ambulans och patient når den enhet som erbjuder den vårdnivå som krävs. På landsbygden är god samverkan med andra yrkeskategorier grundläggande för att uppnå ett optimalt omhändertagande av patienter på händelseplats. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Bernanker Lundaahl; Anna-Karin Klint Carlander; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; sex- och samlevnadsundervisning; skolsköterska; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl vuxna som ungdomar. Alla elever har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. LÄS MER

 3. 3. Existentiell omvårdnad till palliativa patienter ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linnea Mann; Saara Ronkainen; [2018]
  Nyckelord :Existentiell; palliativ vård; sjuksköterskor; livets slut; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den existentiella omvårdnaden är ett komplext och multidimensionellt område. Detta blir tydligare i en palliativ kontext där patienten är bortom all fysisk kurativ behandling. Att hjälpa patienten att möta döden blir då en stor del av omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskornas upplevelser av attvårda patienter som får andningsstöd med denspecifika andningsmoden NAVA

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ludvig Janzon; Daniel Åslund; [2018]
  Nyckelord :Fokusgrupper; Intensivvårdssjuksköterskor; Kvalitativ innehållsanalys; NAVA;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av överrapportering av postoperativa patienter

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Jennie Arvidsson; Emelie Selström; [2018]
  Nyckelord :Certified registered nurse anaesthetist; critical care nurses; interviews communications; qualitative content analysis; postoperative care unit and handover.; Anestesisjuksköterskor; intensivvårdssjuksköterskor; intervjuer; kommunikation; kvalitativ innehållsanalys; postoperativ avdelning och överrapportering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Runt om i världen och på svenska sjukhus och , överrapporteras dagligen flertaletpostoperativa patienter mellan anestesi-och intensivvårdssjuksköterskor. Vad somkommunicerats har stor betydelse för patienternas fortsatta vård och sjuksköterskornasupplevelse av överrapportering. LÄS MER