Sökning: "omvårdnad vid adhd"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden omvårdnad vid adhd.

 1. 1. Hur upplever vuxna med ADHD sitt dagliga liv?

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Kolling Annelie; [2019]
  Nyckelord :ADHD; Experience; Adult; ADHD; Upplevelse; Vuxna;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Det har skett en kraftig ökning av användandet av centralstimulerande läkemedel som medicinering vid Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD, uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning). Funktionsnedsättningen kan ge symtom som uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet, impulsivitet samt avsaknad av impulskontroll. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter med kognitiv svårighet som ADHD: En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Boberg; Maria Grannas; [2018]
  Nyckelord :cognitive difficulties; care; communication; literature review; nurse; ADHD; kognitiva svårigheter; kommunikation; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) är en allt vanligare diagnos bland vuxna. Sjuksköterskor behöver ha handlingsberedskap och kunna möta denna patientgrupps omvårdnadsbehov. LÄS MER

 3. 3. Ett liv med begränsningar : Ungdomars upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Eleonor Hjärtmyr; [2017]
  Nyckelord :ADHD; Adolescence; Experiences; Health; Stigmatization;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturbaserad studie som belyser ungdomars upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos, samt vilken påverkan diagnosen har för den enskilde individen och samhället i stort. Många svårigheter i vardagen framkommer, så även brister i kunskap, bemötande och samverkan från sjukvårdens sida. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård hos personer med ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erik Åkerblom; Jessica Åkerblom; [2017]
  Nyckelord :ADHD; communication; health care providers; health professionals; nurse; nursing; personal treatment; ADHD; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; kommunikation; omvårdnad; sjuksköterska; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med ADHD har ofta nedsatta exekutiva funktioner, vilket kan försvåra social interaktion. Även vid autismspektrumtillstånd förekommer exekutiv dysfunktion, och där har tidigare studier visat ett behov av att ta hänsyn till detta vid vårdrelaterat bemötande. LÄS MER

 5. 5. Vuxna ADHD patienters upplevelse av delaktighet och behov av sjuksköterskans stöd vid behandling inom öppenvårdspsykiatrin En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Zaara Lundén; Maria Sköns; [2016]
  Nyckelord :adult ADHD; content analysis; participation; qualitative; support; delaktighet; kvalitativ; innehållsanalys; stöd; vuxna med ADHD;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många vuxna med ADHD avbryter sin behandling av okända orsaker. Därför är det viktigt att undersöka hur vuxna med ADHD upplever sina möjligheter att vara delaktiga i behandlingen och på vilket sätt sjuksköterskan kan vara till stöd för dem. LÄS MER