Sökning: "omvårdnadens utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden omvårdnadens utveckling.

 1. 1. Sjuksköterskan omvårdnadskompetens och kompetensutveckling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jeanette Jacobson; [2019]
  Nyckelord :: kompetensutveckling; kvalitativ forskning; magnetmodellen; omvårdnad och omvårdnadskompetens;

  Sammanfattning : Jacobson, J. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens och kompetensutveckling. En intervjustudie om första linjens chefers erfarenheter. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. "Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sheima Thuresson; Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :dagligen; omvårdnad; patientrelation; psykiatri; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och forskning pekar på att samtalet och en professionell relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för den psykiatriska omvårdnadens betydelse. Det finns evidens för att patienter upplever att samtalen är för få inom slutenvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Amenze Adabuwa; Gracia Mawana; [2018]
  Nyckelord :Palliative Vård; personliga berättelser; upplevelser; uppfattning; Sjuksköterskors roll;

  Sammanfattning : Bakgrund: 90 000 personer i Sverige dör varje år och utav dessa personer behöver 70 000 till 75 000 palliativ vård i någon form. Det är många som åldras och lever längre idag på grund av framsteg inom omvårdnaden och medicinsk behandling i den moderna tiden. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av omvårdnadsdokumentation - en litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ingrid Edman; [2011-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation fyller en rad olika funktioner, den utgör tillexempel arbetsredskap för vårdpersonal men underlättar även vid byte av vårdgivare,möjliggör kvalitetsgranskning och utveckling av vården samt utgör informationskälla förtillsyn och rättsliga krav. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra journal och skaenligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska arbeta enligtomvårdnadsprocessen och dess steg - datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering,genomförande och resultat/utvärdering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattning av omvårdnadsdokumentation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Carina Carlson; Hanna Lindgren; [2010]
  Nyckelord :dokumentation; omvårdnadsdokumentation; omvårdnad; uppfattning; upplevelse;

  Sammanfattning : Att dokumentera omvårdnad på ett omsorgsfullt sätt har en avgörande betydelse för omvårdnadens kvalitet, för utveckling av omvårdnad samt är en grund för kvalitetsutveckling inom omvårdnad. Det är sjuksköterskans skyldighet att föra en patientjournal, vilken ska innehålla observation, bedömning (omvårdnadsanamnes, status, mål), omvårdnadsdiagnostik, omvårdnadsordination, planering, genomförande och utvärdering av patientens omvårdnad. LÄS MER