Sökning: "omvårdnadsavdelning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet omvårdnadsavdelning.

  1. 1. Äldre en växande grupp i fängelse

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anna Sjösvärd; [2011]
    Nyckelord :fängelse; äldre; klient; kriminalvård; kriminalvårdsmedicin; omvårdnad; omvårdnadsavdelning; missbruk; gerontologi; åldersstratifiering; livsstil och hälsa;

    Sammanfattning : Syftetär att öka kunskapen om hur Kriminalvårdens representanter uppfattar sittarbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på svenskafängelser samt, genom att studera Kriminalvårdens organisation, beskriva ivilken kontext detta arbete sker. För att besvara syftet har jag utgått frånfrågeställningen: Vilka faktorer kan påverka Kriminalvårdens representantersarbete med att tillgodose äldre klienters behov av vård och omsorg på anstalt?Utifrån en kvalitativ forskningsansatshar jag valt att utföra en fallstudie. LÄS MER