Sökning: "omvårdnadsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsplan.

 1. 1. Hjärt- och lungräddning med anhöriga närvarnade : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Tove Olofsson Häppik; Hannah Stolpe; [2018]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; sjuksköterska; anhörig; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och lungräddning [HLR] är första åtgärden som vidtas vid ett hjärtstopp i syfte att bibehålla patientens liv. Vid en HLR-situation uppmuntrar globala organisationer till anhörigas närvaro. Anhörigas val till deltagande vid HLR ska vara frivilligt. LÄS MER

 2. 2. Det gäller bara att hitta den där nyckeln : Sjuksköterskors erfarenheter av att involvera patienten i sin omvårdnadsplan, inom rättspsykiatrisk vård.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Hermansson; Eréne Ekman; [2017]
  Nyckelord :involvera; omvårdnadsplan; rättspsykiatrisk vård; sjuksköterskans perspektiv.;

  Sammanfattning : På den rättspsykiatriska klinik som denna studie utfördes på ska det utifrån omvårdnadspersonalens bedömning uppföras en omvårdnadsplan inom en vecka efter att patienten anlänt. I flera lagar som styr vården poängteras patientens delaktighet i sin vård och den legitimerade sjuksköterskan med specialistsjuksköterskeexamen har ansvar för att utforma en samordnad vårdplanering och att patient och anhörig ska involveras i detta (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). LÄS MER

 3. 3. Hur sjuksköterskan bedömer, åtgärdar och följer upp nutritionsstatus hos äldre i särskilt och ordinärt boende

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lena Bergström; Gunnartz Karin; [2016]
  Nyckelord :Assessment tools; care plans; nurse; nutrition; older people; Bedömningsinstrument; nutrition; omvårdnadsplan; sjuksköterska; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är omvårdnaden för nutrition till äldre i särskilt eller ordinärt boende. Flera studier visar att det råder risk för undernäring bland äldre vilket bland annat orsakas av bristande födointag, sämre munstatus, flertal mediciner. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors uppfattning om dokumentation och dess påverkan på omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anastasia Konovalova; Linnéa Lissel; [2013]
  Nyckelord :nursing documentation; nursing care plan; nursing process; perception; omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsplan; omvårdnadsprocess; uppfattning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyfte: Syftet med detta arbete var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdokumentation och dess påverkan på omvårdnadsarbetet.Metod: Kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad för kalvar med lunginflammation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Jansson; [2013]
  Nyckelord :kalv; lunginflammation; omvårdnad; nötkreatur; omvårdnadsplan;

  Sammanfattning : Pneumonia is a common disease in calves. There are several causes behind the disease. The main purpose of this litterary study was to estimate what kind of nursing calves with pneumonia could benefit from, especially the evidence-based nursing recommendations for the sick calves. LÄS MER