Sökning: "omvårdnadsplan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsplan.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Bella Drayd Fuad; Linnea Schön; [2020]
  Nyckelord :leukemia; nursing; child;

  Sammanfattning : Leukemi är en av de vanligaste cancersjukdomar som drabbar barn och kan orsaka en tuff period för ett barn i sin utveckling, samtidigt som föräldrar och familj påverkas genom anpassning till en ny vardag. Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka barnen. LÄS MER

 2. 2. Hjärt- och lungräddning med anhöriga närvarnade : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Tove Olofsson Häppik; Hannah Stolpe; [2018]
  Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; sjuksköterska; anhörig; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och lungräddning [HLR] är första åtgärden som vidtas vid ett hjärtstopp i syfte att bibehålla patientens liv. Vid en HLR-situation uppmuntrar globala organisationer till anhörigas närvaro. Anhörigas val till deltagande vid HLR ska vara frivilligt. LÄS MER

 3. 3. Det gäller bara att hitta den där nyckeln : Sjuksköterskors erfarenheter av att involvera patienten i sin omvårdnadsplan, inom rättspsykiatrisk vård.

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Hermansson; Eréne Ekman; [2017]
  Nyckelord :involvera; omvårdnadsplan; rättspsykiatrisk vård; sjuksköterskans perspektiv.;

  Sammanfattning : På den rättspsykiatriska klinik som denna studie utfördes på ska det utifrån omvårdnadspersonalens bedömning uppföras en omvårdnadsplan inom en vecka efter att patienten anlänt. I flera lagar som styr vården poängteras patientens delaktighet i sin vård och den legitimerade sjuksköterskan med specialistsjuksköterskeexamen har ansvar för att utforma en samordnad vårdplanering och att patient och anhörig ska involveras i detta (Psykiatriska riksföreningen & Svensk sjuksköterskeförening, 2014). LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan bedömer, åtgärdar och följer upp nutritionsstatus hos äldre i särskilt och ordinärt boende

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lena Bergström; Gunnartz Karin; [2016]
  Nyckelord :Assessment tools; care plans; nurse; nutrition; older people; Bedömningsinstrument; nutrition; omvårdnadsplan; sjuksköterska; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett av sjuksköterskans ansvarsområden är omvårdnaden för nutrition till äldre i särskilt eller ordinärt boende. Flera studier visar att det råder risk för undernäring bland äldre vilket bland annat orsakas av bristande födointag, sämre munstatus, flertal mediciner. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors uppfattning om dokumentation och dess påverkan på omvårdnadsarbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anastasia Konovalova; Linnéa Lissel; [2013]
  Nyckelord :nursing documentation; nursing care plan; nursing process; perception; omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsplan; omvårdnadsprocess; uppfattning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyfte: Syftet med detta arbete var att undersöka sjuksköterskors uppfattning om omvårdnadsdokumentation och dess påverkan på omvårdnadsarbetet.Metod: Kvalitativ intervjustudie med innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008). LÄS MER