Sökning: "omvårdnadsprocessen exempel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omvårdnadsprocessen exempel.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av omvårdnadsdokumentation - en litteraturöversikt.

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Ingrid Edman; [2011-01-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Omvårdnadsdokumentation fyller en rad olika funktioner, den utgör tillexempel arbetsredskap för vårdpersonal men underlättar även vid byte av vårdgivare,möjliggör kvalitetsgranskning och utveckling av vården samt utgör informationskälla förtillsyn och rättsliga krav. Sjuksköterskan är enligt lag skyldig att föra journal och skaenligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska arbeta enligtomvårdnadsprocessen och dess steg - datainsamling, omvårdnadsdiagnos, planering,genomförande och resultat/utvärdering. LÄS MER