Sökning: "omvårdnadsprocessen sökord"

Hittade 1 uppsats innehållade orden omvårdnadsprocessen sökord.

  1. 1. Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Jennie Hellström; Ann-Katrin Pettersson; [2009]
    Nyckelord :Nursing documentation; Nursing process; Medical Records system; Computerized; Audit instrument; Cat-ch-Ing; Record review; Omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocessen; elektronisk patientjournal; journalgranskning instrument; Cat-ch-Ing; journalgranskning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur omvårdnaden dokumenteras i datoriserad patientjournal på en medicinavdelning i mellan Sverige, genom en journalgranskning med granskningsinstrumentet Cat-ch-Ing. Frågeställningarna var ”Vilka poäng ger Cat-ch-Ing instrumentet avseende kvantitet samt kvalitet?” och ”Kan omvårdnadsprocessen följas i omvårdnadsjournalen utifrån Cat-ch-Ing instrumentet?”Metod: Studien är kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv. LÄS MER