Sökning: "omvårdnadsstatus"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet omvårdnadsstatus.

 1. 1. Omvårdnad av personer med diabetes och kognitiv dysfunktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Ann Kjellgren; Kjell Hårsmar; [2010]
  Nyckelord :Nursing; diabetes; cognitive dysfunction; Suzie Kim s domain of nursing; omvårdnad; diabetes; kognitiv dysfunktion; Suzie Kims omvårdnadsdomäner;

  Sammanfattning :  Sambandet mellan diabetes och kognitiv dysfunktion har visats i ett flertal studier detsenaste decenniet. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa faktorersom påverkar omvårdnaden av personer med diabetes och kognitiv dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsgranskning av omvårdnadsdokumentation i datoriserad patientjournal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hellström; Ann-Katrin Pettersson; [2009]
  Nyckelord :Nursing documentation; Nursing process; Medical Records system; Computerized; Audit instrument; Cat-ch-Ing; Record review; Omvårdnadsdokumentation; omvårdnadsprocessen; elektronisk patientjournal; journalgranskning instrument; Cat-ch-Ing; journalgranskning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur omvårdnaden dokumenteras i datoriserad patientjournal på en medicinavdelning i mellan Sverige, genom en journalgranskning med granskningsinstrumentet Cat-ch-Ing. Frågeställningarna var ”Vilka poäng ger Cat-ch-Ing instrumentet avseende kvantitet samt kvalitet?” och ”Kan omvårdnadsprocessen följas i omvårdnadsjournalen utifrån Cat-ch-Ing instrumentet?”Metod: Studien är kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans patientnära tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annette Larsson; Natalie Nilsson; [2009]
  Nyckelord :kompetensbeskrivning; observationsstudie; omvårdnadsstatus; omvårdnadsåtgärder; patientnärmre vård PNV ; sökord;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten en god och säker vård ur ett etiskt perspektiv samt genom beprövad erfarenhet. Patientnärmre vård är ett arbetssätt som sätter patienten och dennes problem och behov i centrum. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors dokumentation av trycksår på en njurmedicinsk avdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Maja Möller; Jonna Zetterberg; [2008]
  Nyckelord :Dokumentation; Trycksår; Modifierad Nortonskala;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad som fanns dokumenterat i omvårdnadsstatus samt Nortonpoäng relaterat till trycksår på en njurmedicinsk avdelning. Studien gjordes genom att granska avidentifierade patientjournaler (n=50) från en njurmedicinsk avdelning i Sverige. Studien är empirisk kvantitativ av deskriptiv karaktär. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av dubbeldokumentation i patientjournalen - förekomst och uppfattningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Anne Lauridsen; Lena Lundqvist; [2008]
  Nyckelord :Audit; Duplicated information; Nursing documentation; Multidisciplinary patient records; Electronic patient records; Dubbeldokumentation; Journalgranskning; Omvårdnadsdokumentation; Tvärprofessionell patientjournal; Elektronisk patientjournal;

  Sammanfattning : Den dokumentation som görs i patientjournaler får allt större betydelse för patientens säkerhet och delaktighet samt för uppföljning och utveckling av vårdens kvalitet. IT-stöd ökar informationens tillgänglighet, men studier visar på brister vad gäller struktur och innehåll. LÄS MER