Sökning: "omvårdnadsteori barn"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden omvårdnadsteori barn.

 1. 1. ”Anmäla eller inte anmäla” Sjuksköterskors upplevelse vid att göra en orosanmälan vid misstanke om ett barn far illa.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joy Hagerum; Tolulope Sanusi; [2019-08-01]
  Nyckelord :Barn som far illa; orosanmälan; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund. I Sverige och i övriga världen ökar antalet barn som far illa vilket leder till stora konsekvenser för dessa barn. Innebörden av barn som far illa definieras av de fysiska och psykiska övergrepp som utövas mot dem. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars uppfattning av smärtsamma procedurer : En enkätstudie på barnsjukhus

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Evin Rawandi; Rebecca Sedin; [2019]
  Nyckelord :Procedural pain; pediatrics; intravenous entrance; constipation; Procedursmärta; pediatrik; intravenös infart; förstoppning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Två vanligt förekommande smärtsamma procedurer på barn i sjukvården är insättning av perifer venkateter (PVK) och behandling med lavemang (KLYX). För att lindra procedursmärta hos barn är det viktigt med en välgenomtänkt planering som gör barn och föräldrar trygga och lugna inför proceduren. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungdomars upplevelser av att leva med risk för anafylaxi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lars Guth; [2017]
  Nyckelord :Allergy; Anaphylaxis; Experiences; Children; Adolescents; Allergi; Anafylaxi; Upplevelser; Barn; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anafylaxi är en akut, svår, oftast snabbt insättandes systemisk överkänslighetsreaktion från flera organsystem och är potentiellt livshotande. Det ses en ökad förekomst av anafylaxi i samhället över tid sedan 90-talet. Syfte: Att undersöka barn och ungdomars (0–19 år) upplevelser av att leva med risk för anafylaxi. LÄS MER

 4. 4. Barns och föräldrars upplevelser av barnsjuksköterskans bemötande inom barnonkologisk omvårdnad : 12 månader efter diagnostillfälle

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mattias Blomqvist; Elisabet Odin; [2016]
  Nyckelord :Caring approach; nursing; participation; information; child; Bemötande; omvårdnad; delaktighet; information; barn;

  Sammanfattning : Varje år drabbas 250-300 barn under 15 år av cancer i Sverige. Tidigare ansågs barncancer nästintill obotligt, men dagens framsteg inom medicin har gjort att allt fler barn överlever sin cancer och perspektivet inom hälso- och sjukvård har därmed ändrats radikalt. När barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. LÄS MER

 5. 5. Trycksår hos barn på barnintensivvårdsavdelning : Sjuksköterskans förebyggande åtgärder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Åkerström; [2016]
  Nyckelord :Intensive care unit; Nurse; Pediatric; Pressure ulcer; Prevention; Barnsjukvård; Förebyggande; Intensivvårdsavdelning; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada och uppkommer av långvarigt tryck utav utrustning eller benutskott. På barnintensivvårdsavdelning vårdas barn med observerbar svikt i minst ett organ, dessa barn har stor risk att utveckla trycksår. Patricia Benners omvårdnadsteori är teoretisk referensram för studien. LÄS MER