Sökning: "one-minute city"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden one-minute city.

 1. 1. Examining Spatial Change in the Form of the 15-Minute City and Its Capability to Address Social Inequalities in Stockholm, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Daniel Gustafson; [2022]
  Nyckelord :15-minute city; one-minute city; post-pandemic city; COVID-19; pandemic; street transformation; urban justice; just city; Stockholm; 15-minutersstaden; 1-minutsstaden; post-pandemisk stad; COVID-19; pandemi; taktisk urbanism; gatutransformation; urban rättvisa; rättvis stad; Stockholm;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to explore contemporary trends in the field of urban planning in Stockholm, Sweden, especially in the context of the COVID-19 pandemic. The aim is furthermore to, from an urban justice perspective, investigate the potential application of the “15-minute city” in Stockholm, a planning model with the central premise of residents having no longer than 15 minutes to basic services and functions by foot or bicycle. LÄS MER

 2. 2. Flow simulation in MIKE URBAN based on high-resolution X-band radar data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Lisa Olsson; [2019]
  Nyckelord :X-band radar; MIKE URBAN; modelling; rainfall-runoff; online control; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Radar har använts sedan 1940-talet för att mäta och övervaka nederbörd. Under de senaste åren har X-bandradarn visat sig vara ett verktyg som kan förbättra indata till avrinningsmodellering inom urbana avrinningsområden. Detta tack vare sin höga upplösning i tid och rum jämfört med andra radarer som används vid nederbördsmätning. LÄS MER

 3. 3. Ambient noise levels or single noise events at night in urban neighbourhoods: What causes sleep disturbance?

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Sonia Denkiewicz; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Traffic noise exposure is a constant problem even though some measures against it are taken. It causes disturbances both during the day but also during the night when people are sleeping. A literature review, that was part of this thesis, showed that adverse response to noise from railways is more severe that from the main roads on sleep nighttime. LÄS MER