Sökning: "online-jobb"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet online-jobb.

  1. 1. Digital organisationsstruktur under en kris : En fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

    Författare :Martin Bondesson; [2021]
    Nyckelord :Nyckelord: pandemi; Covid-19; corona; kris; online-jobb; företagsstruktur; företagsdesign; organisationsförändring; organisationsteori; kommuner;

    Sammanfattning : Titel: Digital organisationsstruktur under en kris – en fallstudie om organisationsförändring i en kommun under en pandemi   Bakgrund: 2020 blev ett år som många helst inte vill minnas. En pandemi lamslår större delen av världen och organisationer måste snabbt ställa om sin verksamhet för att möta myndigheternas krav och att bibehålla sin verksamhet. LÄS MER