Sökning: "onoterade bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade orden onoterade bolag.

 1. 1. Revisionskvalitet i onoterade aktiebolag : En kvantitativ studie om revisorns benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofia Johansson; Felicia Svedin; [2022]
  Nyckelord :Going concern; audit quality; audit tenure; client size; audit firm size; audit gender; Fortlevnad; revisionskvalitet; uppdragslängd; klientens storlek; revisionsbyråns storlek; revisorns kön;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om revisionsbyråns storlek, uppdragslängden hos klienten, klientens storlek och revisorns kön påverkar revisorns benägenhet att utfärda fortlevnadsvarningar och således har en påverkan på revisionskvaliteten. Metod: Studien utgår från en kvantitativ forskningsmetod där data samlats in genom innehållsanalys av sekundärdata i form av årsredovisningar och revisionsberättelser. LÄS MER

 2. 2. Vilka faktorer förklarar kapitalstrukturen? : En kvantitativ studie på svenska onoterade fastighetsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Leo Eriksson; Oskar Hansson; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; finansieringsval; skuldsättningsgrad; fastighetsbolag; onoterade bolag; Sverige;

  Sammanfattning : Beslutet om kapitalstruktur kretsar kring vilken utsträckning företaget ska finansieras genom skulder respektive eget kapital och är ett kritiskt beslut för alla företag som är vitalt för dess välmående. Trots decennier av empirisk forskning på området finns dock ingen enhetlig syn om vad som driver företags val av kapitalstruktur. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulation och dess påverkan på utdelningsnivå av svenska onoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kim Andersson; Agnes Törnlund Nyberg; [2021]
  Nyckelord :resultatmanipulation; agentteori; diskretionära periodiseringar; utdelningsnivå; PoR; DIVa;

  Sammanfattning : Titel: Resultatmanipulation och dess påverkan på utdelningsnivå av svenska onoterade aktiebolag.    Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i Företagsekonomi C.   Handledare: Fredrik Hartwig.   Författare: Kim Andersson och Agnes Törnlund Nyberg. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar förekomsten av typ II-fel? : En kvantitativ studie om uteblivnafortlevnadsvarningar i revisorersrapportering

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Gudmundsson; Isabelle Vörén; [2020]
  Nyckelord :Typ II-fel; Fortlevnadsvarningar; Revisionskvalité; Kön; Bransch; Ort; Finansiell stress; Z-score;

  Sammanfattning : Fallet om Prosolvia ledde till det största skadeståndet som någonsin utfärdats i svensk domstol. Orsaken var att revisorn för bolaget inte hade rapporterat om väsentliga osäkerheter och felaktigheter i den finansiella rapporten trots att dessa förelåg. Detta ledde till att Prosolvia senare ansökte om konkurs. LÄS MER

 5. 5. Val av K-regelverk för mindre svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Nygren; Gustav Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :K-regelverket; mindre onoterade bolag; BFN; principbaserat; regelbaserat; IASB; IFRS;

  Sammanfattning : Litteraturens fokus på jämförbara finansiella rapporter har från att huvudsakligen riktats mot noterade företag, under senaste åren inkluderat onoterade. Bokföringsnämndens införande av K-regelverket 2014, ställde svenska minde onoterade företag inför det obligatoriska valet mellan regelbaserade redovisningsstandarden K2 och principbaserade K3. LÄS MER