Sökning: "ontologi epistemologi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ontologi epistemologi.

 1. 1. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 2. 2. Lämplighet inom förskolläraryrket : En kritisk diskursanalys och forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka sju vetenskapliga artiklars framställningar av en lämplig respektive olämplig förskollärare. Studien utgår ifrån ett kritiskt teori- och forskningsperspektiv med en relativistiskt orienterad ontologi och epistemologi. LÄS MER

 3. 3. "Jag ska ju hitta en balans i det" : - En kvalitativ studie om mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

  Författare :Joar Wennberg; Linda Carlqvist; [2018]
  Nyckelord :chefer; gränslöst arbete; förväntningar; rollkonflikt; strategier; roller; segmentering; integrering;

  Sammanfattning : Studien ämnar undersöka mellanchefers förväntningar, rollkonflikter och handlingsstrategier i balansen mellan arbetsliv och privatliv. För att undersöka detta utgår vi från frågeställningarna: Vilka förväntningar upplever mellanchefer på sig själva? Vilka rollkonflikter kan uppstå genom förväntningarna? Hur hanterar mellancheferna rollkonflikterna? Studiens vetenskapliga utgångspunkter grundar sig i konstruktionistisk ontologi och hermeneutisk epistemologi. LÄS MER

 4. 4. Från kris till kunskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kajsa Ulfsdotter; Hanna Olsson; [2018]
  Nyckelord :Organisationslärande; kriskommunikation; efterkrisfasen; digitala medier; meningsskapande; single och double loop-lärande; resiliens; terrorism; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att undersöka efterkrisfasen hos Polismyndigheten, och hur Polisen har dragit lärdomar från terrordådet på Drottninggatan den 7 april 2017. Vidare undersöktes även hur lärdomarna har kommunicerats inom organisationen samt vilken syn Polisen har på kommunikation och lärande i digitala medier. LÄS MER

 5. 5. Gröna Etiketter - Ett fruktlöst budskap?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Johanna Furulind; Elin Jansson; [2017]
  Nyckelord :Hållbar konsumtion; hållbar marknadsföring; hållbara plagg; hållbara material; gröna etiketter; grön märkning.; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med arbetet är att utifrån ett konsumentperspektiv skildra hur detaljhandlare inom den svenska modebranschen kan använda hållbar marknadsföring för att uppmuntra kunder att välja hållbara plagg i sin konsumtion. Huvuduppgiften är att kritiskt granska den bevisat ineffektiva gröna märkningen av modeplagg som ska indikera ett bättre miljöval, för att sedan undersöka hur skepticismen kan motverkas. LÄS MER