Sökning: "oorganisk kompositgipsskiva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden oorganisk kompositgipsskiva.

  1. 1. Fukt- och temperaturrörelser i fasad- och vindskyddsskivor

    Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

    Författare :Anton Jönsson; Daniel Remnetorp; [2019]
    Nyckelord :Fibercementskiva; cementbunden fiberskiva; oorganisk kompositgipsskiva; gipsskiva; kalciumsilikatskiva; cementspånskiva; längdutvidgningskoefficient; krympning; svällning; töjning; sorption; sorptionsisoterm; relativ fuktighet; klimatbox Fibre cement board; cement particle board; inorganic composite gypsum board; calcium silicate board; coefficient of thermal expansion; swelling; shrinkage; strain; isotherm; moisture content; relative humidity; climate box; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Användningen av fasad- och vindskyddsskivor i ytterväggskonstruktioner är i dag utbredd. Skivorna är monterade långt ut i ytterväggen och utsätts således för variationer i omgivande relativ fuktighet och temperatur. På senare tid har skador såsom buktning av skivorna och sprickbildning hos skivorna uppmärksammats. LÄS MER