Sökning: "open mathematical tasks"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden open mathematical tasks.

 1. 1. Programmering i matematik ur elevernas perspektiv : En fallstudie i en niondeklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Maria Ueda; [2021]
  Nyckelord :programming; mathematics; computational thinking; year 7-9; learning; programmering; matematik; datalogiskt tänkande; högstadiet; lärande;

  Sammanfattning : Beslutsfattare i Sverige och internationellt har kommit fram till att undervisning i programmering är viktigt. I Sverige infördes således 2018 programmering i den svenska läroplanen där delar av programmeringsundervisningen ska bedrivas i matematikämnet. LÄS MER

 2. 2. Smart Choices of Logistic Flows in Autonomous Transport System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Ma; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; mixed integer linear programming; logistic planning; Tillämpad matematik; blandad heltalsprogrammering; logistikplanering;

  Sammanfattning : PLAS is a cloud-based software used for planning and scheduling fleets of vehicles for material transport. PLAS consists of two components; the Logistic Flow Solver (LFS) and the Material Transport Scheduler (MTS). Based on transportation requests, the LFS generates a set of logistic flows. LÄS MER

 3. 3. Öppna matematiska uppgifter : En studie om möjligheten att inkludera högpresterande elever i det heterogena klassrummet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Emma Thulin; [2020]
  Nyckelord :high-performance students; inclusive education; mathematics; open mathematical tasks; primary school; högpresterande elever; inkluderande undervisning; lågstadiet; matematik; öppna matematiska uppgifter;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is partly to increase knowledge about the use of open mathematics by primary school teachers, and partly if the tasks are considered functional to use to include high-performing students in mathematics education. In order to achieve the purpose of the study, an internet survey was constructed. LÄS MER

 4. 4. Är matematikundervisningen som en öppen bok? : En kvalitativ fallstudie med fokus på hur två gymnasielärare i matematik förhåller sig till läroboken i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Amanda Hovstam; [2019]
  Nyckelord :Didactic of mathematics; Textbook; Instruction material; Education in mathematics; Orchestrations; Instrumental genesis; Affordance; Pedagogical design capacity; Matematikdidaktik; Lärobok i matematik; Matematikundervisning; Orkestrering; Instrumentell genes; Affordance; Pedagogisk designkapacitet;

  Sammanfattning : Läroboken utgör en stor roll i gymnasielärares undervisning både då det handlar om planering och genomförande. Studien syftar till att besvara hur läroboken används av gymnasielärare och hur lärarna frångår den. Det handlar både om när läroboken används samt vilket innehåll i den som används. LÄS MER

 5. 5. Ett digitalt läromedel för implementering avprogrammering i matematikundervisningen på högstadiet : En studie utifrån lärares perspektiv på lärarmaterialet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Fredrica Lundkvist; [2018]
  Nyckelord :Teaching materials; learning; teaching; programming education; lower secondary school; undervisningsmaterial; lärande; undervisning; programmeringsundervisning; högstadiet;

  Sammanfattning : Den 9 mars 2017 beslutade regeringen att skolans styrdokument ska förtydligas i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Detta innebär bland annat att programmering från och med den 1 juli 2018 ska införas i matematikundervisningen på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER