Sökning: "operational leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden operational leadership.

 1. 1. Det situationsanpassade ledarskapet : En studie av det situationsanpassade ledarskapet hos första linjens operativa ledare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Max Eggeling; [2021]
  Nyckelord :Hersey; Blanchard; Situationalism; Det situationsanpassade ledarskapsteorin; SLT; Första linjens ledarskap; leadership; situational leadership; Hersey Blanchard; front line; operational leadership; LASI-Self;

  Sammanfattning : Denna studie av första linjens situationsanpassade ledarskap uppvisar mångalikheter mellan respondenternas beslutsfattande, nivå av anpassningsbarhet ocheffektivitetsvärdering uppmätta efter Hershey och Blanchards ledarskapsmodell(SLT-Modellen) trots deras vitt skilda verksamhetsområden med första linjensoperativa ledarskap som gemensam nämnare.Denna studie påvisar att utifrån SLT-modellen och studiens respondenter att derasledarskap i första hand inte påverkas av de varierande organisationsstrukturella,kulturella eller geografiska miljöer de verkar i, utan främst av faktorer tillhörande ensituationsanpassad och aktivitetsstyrd verksamhet under med inslag av hög stressoch risk med tydliga regelverk. LÄS MER

 2. 2. HR-partnern: “En starkt rådgivande funktion” : En kvalitativ intervjustudie om rollen som HR-partner och lärande inom professionen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andrea Rahlen; Elin Horn; [2020]
  Nyckelord :HR-partner; HR-transformationen; Lärande; Gränsdragningsproblematik; HR; HR-businesspartner; operativt arbete; strategiskt arbete; informellt lärande; icke-formellt lärande; anpassningsinriktat lärande; utvecklingsinriktat lärande;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har HR-arbetet förändrats i och med HR-transformationen som innebar införandet av en ny roll, HR-partner, i syfte att göra arbetet mer effektivt och värdeskapande. Den administrativa generalistrollen skulle bli mer strategisk och en del av organisationens ledning, genom införande av självbetjäningstjänster samt omfördelning av arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefers upplevda roll i beslutsimplementering : En studie inom industriella organisationer i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ericson; Lise Eriksen Bru; [2020]
  Nyckelord :Middle manager; decision implementation; industrial organizations; change process; leadership; Mellanchef; beslutsimplementering; industriella organisationer; förändringsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Mellanchefer har en komplex roll, där de befinner sig i en gränsposition mellan anställda och ledning. Deras unika position gör att de har stor insikt i olika delar av organisationen, inom såväl det strategiska som det operativa arbetet. LÄS MER

 4. 4. "Blir jag mer skrivbordsprodukt kommer min själ att dö" : Förskolerektorers arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Jeanette Andersson; [2020]
  Nyckelord :Preschool principal; operational leadership; job demand - resources model; silence culture; trust-based management;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att utifrån krav-resursmodellen undersöka hur förskolerektorer uppfattade sina arbetsförhållanden samt hur detta påverkade deras ledarskap för att skapa en bild av rektorers syn på sin arbetsbörda och dess påverkan på ledarskap. Detta undersöktes med hjälp av semistrukturerade intervjuer av åtta kvinnliga förskolerektorer mellan 48 och 63 år som sedan tematiserades. LÄS MER

 5. 5. A case study of how Industry 4.0 will impact on a manual assembly process in an existing production system : Interpretation, enablers and benefits

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Marcus Nessle Åsbrink; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Manufacturing; Manual Assembly; Assembly Systems; Existing Production Systems; Modularization; Lean; Human Robot Collaboration; Data-driven Services; Industrial Internet of Things; Cyber Physical Systems; Smart Factory; Industry 4.0; Tillverkning; Manuell montering; Monteringssystem; Existerande produktionssystem; Modularisering; Lean; Människa-Robot-samarbete; Data-drivna tjänster; Sakernas internet; Cyberfysiskt system; Smart fabrik;

  Sammanfattning : The term Industry 4.0, sometimes referred to as a buzzword, is today on everyone’s tongue and the benefits undeniably seem to be promising and have potential to revolutionize the manufacturing industry. But what does it really mean? From a high-level business perspective, the concept of Industry 4. LÄS MER