Sökning: "operationalisering identitet"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden operationalisering identitet.

 1. 1. “Utan publik är vi ingenting” - En kvalitativ studie på hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mikaela Andersson; John Hedin; [2021]
  Nyckelord :musikers identitet; yrkesidentitet; prekaritet; erkännande; passion; kreativitet; motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella musiker reflekterar över sin identitet, yrkesidentitet och passion i sken av coronapandemin som präglat 2020 och 2021. Vi vill se hur de tänker kring dessa teman då allt kulturliv helt stängdes ner hösten 2020 och ingen verksamhet kunde bedrivas. LÄS MER

 2. 2. Handlingsplaner i matematik : Innebörd och Operationalisering av Likvärdighet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Maria Johansson; Cecilia Lindegren-Österholm; [2019]
  Nyckelord :Equity; Mathematical education; Critical Discourse Analysis; Action plans in mathematics; Quality Management; Likvärdighet; Matematikundervisning; Kritisk diskursanalys; Handlingsplan i matematik; Kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : In the Swedish school as well as internationally, the concept of equity has in recent decades gained a prominent position. At the same time, the Swedish school has become municipalized and developed to become goal- and result driven, and one way of governing the results is by the development of various action plans. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk identifikation och intentionen att sluta oss tjänstemän inom den ideella sektorn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Fladvad; [2011]
  Nyckelord :Organisation; Social identifikation; Identitet; Självbild; Intentionen att sluta; personalomsättning; Employer branding; Arbetsgivarvarumärke;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka huruvida en arbetstagares bristande identifiering med sin organisation kan predicera dennes intention att lämna sin anställning inom den ideella sektorn. För att kunna ge en nyanserad bild av sambandet mellan minskad organisatorisk identifikation och intentionen att sluta delades variabeln in i två dimensioner: externt konstruerad organisationsbild samt upplevd organisatorisk identifikation. LÄS MER

 4. 4. Att marknadsföra en plats : En studie hur mindre kommuner kan arbeta med marknadsföring

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Jenny Andersson; Oskar Hellsing; Andreas Jonasson; [2007]
  Nyckelord :Marknadsföring;

  Sammanfattning : Kranskommunerna till Karlstad använder sig av en begränsad marknadsföring. Arbetet de genomför finner en inskränkt förankring i de teorier som är skrivna kring ämnet. Deras arbete baseras på olika stor budget samt olika förutsättningar. LÄS MER