Sökning: "operationella leasingavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden operationella leasingavtal.

 1. 1. Implementeringen av IFRS 16 och dess påverkan på företags finansiella nyckeltal : En kvantitativ studie på 235 noterade bolag i Sverige och Tyskland år 2018 och 2020.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emilia Englund; Julia Pettersson; [2022]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; Financial leasing; Operational leasing; financial ratios; IAS 17; IFRS 16; Finansiell leasing; Operationell leasing; Nyckeltal;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare användes IAS 17 vid redovisning av leasingavtal där operationella leasingavtal uteslöts från balansräkningen. Detta bidrog till en felaktig bild av företagens finansiella ställning. Standarden IFRS 16 infördes då som inte längre behandlar avtalen olika. LÄS MER

 2. 2. Leasingavtal utifrån IFRS 16 och K3 : En komparativ studie beträffande värdering, uppskjuten skatt och inkomstbeskattning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Stina Mårtensson; Emelie Lund; [2021]
  Nyckelord :Leasing; IFRS 16; K3; income taxation; deferred tax; qualitative characteristics; stakeholders; Leasing; IFRS 16; K3; inkomstbeskattning; uppskjuten skatt; kvalitativa egenskaper; intressenter;

  Sammanfattning : Redovisningsmässigt klassificeras leasingavtal som operationella eller finansiella. Som ett alternativ till finansiering har operationella leasingavtal tillämpats frekvent av företag. Med anledning av att ett operationellt leasingavtal inte behöver redovisas i rapporten över finansiell ställning för leasetagare. LÄS MER

 3. 3. Värderelevansen av IFRS 16 : Redovisad information i notupplysning eller i balans- och resultaträkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joanna Raattamaa; Hanna Sveningsson; [2021]
  Nyckelord :Leasing; värderelevans; IFRS 16; notupplysning; finansiella rapporter;

  Sammanfattning : För börsnoterade bolag runt om i världen uppgick leasingavtal till cirka tre biljoner euro år 2016, över 85% återfanns i notupplysningen och resterande del redovisades i balansräkningen. Redovisningen skedde i enlighet med den dåvarande leasingstandarden IAS 17, men redovisningen ansågs vara otillräcklig. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 i flygbranschen : en kvantitativ studie om hur implementeringen av IFRS 16 har påverkat kapitalstruktur och nyckeltal i europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Emma Carlsson; Hanna Rosén; [2021]
  Nyckelord :IFRS; IFRS 16; aviation; key financial ratio; airline industry;

  Sammanfattning : Leasing är idag en av de största finansieringskällorna och i synnerhet för branscher med hög kapitalintensitet. Redovisningen av leasing har länge reglerats av standarden IAS 17 som exkluderar operationella leasingavtal från balansräkningen. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 effekter på utvalda nyckeltal En studie på leasingintensiva bolag i Europas tre största ekonomier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nohlgren Eric; Beatrice Skoogh; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16 – Nyckeltal – Leasing;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: I januari 2016 presenterade IASB en ny redovisningsstandard för leasing, IFRS 16. Från 1 januari 2019 är standarden obligatorisk för noterade bolag som kommer innebära en omfördelning i balans och resultatrapporter hos bolagen. LÄS MER