Sökning: "operationsbeskrivning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet operationsbeskrivning.

  1. 1. Kapacitet och kapacitesplanering i ett kundorderstyrt företag : En fallstudie vid Lindab AB i Götene

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Adam Gadzo; Ardian Gecaj; [2018]
    Nyckelord :capacity; capacity planning; lead time; case study; flexibility; make to order; sales order; customer order process; basic data; productivity; main planning; operation description; kapacitet; kapacitetsplanering; ledtid; fallstudie; flexibilitet; tillverkning mot kundorder; kundorderprocess; grunddata; produktivitet; huvudplanering; operationsbeskrivning;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med rapporten var att bättre förstå vilka faktorer som har en inverkan på kapacitetsplaneringen samt de metoder som finns att tillgå gällande kapacitetsplanering. Utefter detta formulerades det tre stycken frågeställningar som studien avser att besvara: Vilka metoder inom kapacitetsplaneringen kan tillämpas i ett kundorderstyrt företag? Vad utmärker kapacitetsplaneringen i ett kundorderstyrt företag? Hur kan kapacitetsplaneringen förbättras utifrån fallföretagets nuvarande situation? Metod: För att besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte valdes det att genomföras en fallstudie på Lindab Götene AB i Götene. LÄS MER