Sökning: "operativ temperatur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden operativ temperatur.

 1. 1. Identifying factors that correlate with Enhanced Biological Phosphorus Removal upsets at Lundåkraverket

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Rounak Niranjan; [2021]
  Nyckelord :Enhanced biological phosphorus removal; polyphosphate accumulating organisms; glycogen accumulating organisms; sludge content in aeration basin; nitrates in aeration basin; pH of incoming water; principal component analysis; pairwise correlations; inhibition factors;

  Sammanfattning : The Enhanced Biological Phosphorus Removal (EBPR) process is characterized as the most sustainable process to remove phosphorus from wastewater albeit with high variability in performance efficiency. Thus, unpredictable upsets in the EBPR system is the norm across several wastewater treatment plants throughout Sweden, forcing the hand of the operators to dose higher volume of chemicals to reach the effluent requirements. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsutformning för ett framtida varmare klimat : Klimatscenariers påverkan på energianvändning och termisk komfort i ett flerbostadshus och alternativa byggnadsutformningar för att förbättra resultatet

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Lisa Monfors; Corinne Morell; [2020]
  Nyckelord :Climate scenarios; RCP; RCP4; 5; RCP8; 5; future climate; Warmer climate; Building construction; Building design; Miljöbyggnad; comfort cooling; PPD; operating temperature; thermal climate; thermal comfort; thermal energy storage; solar shading; g-value; energy use; solar gain; daylight factor; IDA ICE; green walls; plant walls; U-value; klimatscenarier; RCP; RCP4.5; RCP8.5; framtidens klimat; varmare klimat; byggnadskonstruktion; byggnadsutformning; Miljöbyggnad; komfortkyla; PPD; operativ temperatur; termiskt klimat; värmelagringsförmåga; solavskärmning; tung stomme; g-värde; energianvändning; solvärmelast; dagsljus; dagsljusfaktor; IDA ICE; värmeeffektbehov; gröna väggar; växtväggar; U-värde; BBR; boverkets byggregler;

  Sammanfattning : När byggnader projekteras används klimatfiler från 1981-2010 för att dimensionera konstruktionen och energisystemet. Detta leder till att byggnader dimensioneras för ett klimat som varit och inte ett framtida klimat. LÄS MER

 3. 3. Framtidens inomhusmiljö - En kvantitativ studie i inomhusmiljö och behovet av ventilationskontroll i äldre småhus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Stina Walberg; Martin Hed; [2020]
  Nyckelord :småhus; BFS 2011:26; inomhusmiljö; luftflöde; ventilationskontroll;

  Sammanfattning : Vi människor spenderar en stor del av våra liv inomhus, varför kvalitén på luften är av stor betydelse. En tydlig definition på begreppet god inomhusmiljö eller bra luftkvalité är svår att specificera, även om man vet att det finns ett flertal faktorer som påverkar den upplevda komforten och har inverkan på både människans hälsa och dess prestationsförmåga (Warfvinge & Dahlbom 2010). LÄS MER

 4. 4. Luftburen värme med ett centralaggregat i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Matilda Åhman; [2018]
  Nyckelord :Luftburen värme; radiatorsystem; termisk komfort;

  Sammanfattning : Att den globala uppvärmningen är ett stort problem i dagens samhälle är ingen nyhet och klimatförändringarna fortsätter att ske i väldigt hög takt. För att skapa ett hållbart samhälle krävs förändring där potentialen bland annat ligger i energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. LÄS MER

 5. 5. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER