Sökning: "opioid dependence"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden opioid dependence.

 1. 1. Sociala effekter av en LARO-behandling - En litteraturstudie ur ett klientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Nellie Lindqvist; Clara Stephansson; [2020]
  Nyckelord :LARO; Opioider; Relationer; Sociala effekter; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Narkotikarelaterade dödsfall har de senaste åren ökat markant. Den vanligaste behandlingsformen för personer med missbruksproblematik av opioider är läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatmissbruk, med andra ord en LARO-behandling. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtlindra personer beroende av opiater

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Axel Mårtensson; Michael Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Addiction; Experiences; Nurse; Opiate; Pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opiattillgängligheten är ett växande problem världen över. Således kan personer som är beroende eller missbrukare av opiater komma att söka sig till hälso- och sjukvården på grund av smärta. LÄS MER

 3. 3. Vägen till drogfrihet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Fanny Lundin; Beatrice Holst; [2019]
  Nyckelord :Beroendevård; Fenomenografi; LARO; Missbruk; Samverkan; Socionomers uppfattningar;

  Sammanfattning : Den svenska narkotikapolitiken utgörs av två inriktningar där den ena är nollvision och den andra är harm reduction. Den sistnämnda är en inriktning som syftar till skadereducering vilket också är grundtanken bakom den omdiskuterade behandlingsformen läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, även kallad LARO. LÄS MER

 4. 4. ”De vill ha LARO” : Missbrukshandläggares upplevelser av att arbeta medopiatberoende klienter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Charlotta Modig; [2017]
  Nyckelord :opiate addiction; MAT; social worker; collaboration; professions; domains; operators; Opiatberoende; LARO; missbrukshandläggare; samverkan; professioner; domäner; aktörer;

  Sammanfattning : Opiatberoende är ett allvarligt och svårt tillstånd och narkotikadödligheten i Sverige är mycket hög. Syftet med denna studie är att skaffa kunskap om och belysa hur missbrukshandläggare inom socialtjänsten i Dalarna ser på sitt arbete med personer med opiatberoende i relation till att behandlingsformen LARO ligger hos en annan huvudman. LÄS MER

 5. 5. LARO-en tolkningsfråga? : En studie om hur sjuksköterskor på LARO-mottagningar tolkar och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Sandra Andersson; Ola Ingvarsson; [2017]
  Nyckelord :Socialstyrelsens föreskrifter; LARO; tolkning; tillämpning; handlingsutrymme; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur professionella inom LARO tolkar och tillämpar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, och hur de professionella anser att detta påverkar behandling. Studien gjordes utefter en hermeneutisk ansats med kvalitativ karaktär, där semi-strukturerade intervjuer genomfördes med fem sjuksköterskor på LARO-mottagningar i södra Sverige. LÄS MER