Sökning: "opportunistiskt beteende."

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden opportunistiskt beteende..

 1. 1. När hinder blir till möjligheter : En kvalitativ studie om kulturella skillnader i svenskcolombianska relationsutbyten

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Amanda Bylund; Madelene Lundvall; [2020]
  Nyckelord :Multinational internal partnership; cultural differences; trust; shared values; communication; and opportunistic behavior.; Multinationella företagsinterna relationer; kulturella skillnader; förtroende; delade värderingar; kommunikation och opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Trots ett stort akademiskt intresse för kultur, förtroende och multinationella relationer finns ett behov av mer kvalitativ forskning som undersöker interaktionen i svensk-colombianska företagsinterna relationer. Studien, som är en kvalitativ fallstudie med en socialkonstruktionistisk och interkulturell ansats, har som syfte att åskådliggöra kulturella skillnader som kommer till uttryck när svenskar och colombianer ingår i en företagsintern relation. LÄS MER

 2. 2. Gynnas konkurrerande jordbrukare av samarbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Niilekselä; Ida Sundström; Ellen Traung; Denis Larsson; [2020]
  Nyckelord :Cooperation; Competition; Agriculture; members; Co-opetition and cooperatives.; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do competing farmers benefit from cooperation? Seminar date: 2020-01-17 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level. Authors: Denis Larsson, Lovisa Niilekselä, Ida Sundström and Ellen Traung Advisor: Magnus Johansson. LÄS MER

 3. 3. Hur kan blockkedjeteknik hantera transaktionskostnader i avtalsprocesser exponerade mot opportunism, jämfört med traditionella avtalslösningar? : En fallstudie om korruption i biståndsprocesser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Kent Klasson; Nicoline Lind; [2019]
  Nyckelord :Contractual processes; opportunistic behavior; aid; corruption; transaction costs; blockchain-based solutions; cryptocurrencies; smart contracts; tokens; Avtalsprocesser; opportunistiskt beteende; bistånd; korruption; transaktionskostnader; blockkedjebaserade lösningar; kryptovalutor; smarta kontrakt; tokens;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera huruvida korruption i biståndsprocesser bättre kan hanteras via de blockkedjebaserade lösningarna kryptovalutor, smarta kontrakt och tokens, jämfört med traditionellt biståndsgivande. Vidare ämnar studien applicera resultaten från fallstudien på generella avtalsprocesser exponerade mot opportunism, för att analysera huruvida de blockkedjebaserade lösningarna bättre kan hantera transaktionskostnader jämfört med traditionella avtalslösningar. LÄS MER

 4. 4. Sponsorrelationer : En studie om hur företag och idrottsföreningar arbetar i långvariga sponsorrelationer

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Fanny Mosesson; [2019]
  Nyckelord :Sponsring; Co mmitment - Trust Theory; förtroende; engagemang; byteskostnader; relationsfördelar; delade värderingar; kommunikation och opportunistiskt beteende.;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har sponsring gentemot idrott blivit allt mer populärt då det genererar fördelar. För att sponsring ska generera fördelar krävs en god relation mellan företaget och idrottsföreningen. LÄS MER

 5. 5. Hur utvecklas förtroende? : En studie om ett litet svenskt företags internationella relationer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Lindqvist; Torneklint Vendla; [2019]
  Nyckelord :Internationalisering; relationer; förtroende; småföretag; kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens globala samhälle finns det stora möjligheter för företag att nå internationella marknader. Om företag väljer att expandera till dessa internationella marknader möts de av olika utmaningar. LÄS MER