Sökning: "ord makt"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden ord makt.

 1. 1. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 2. 2. Professionens makt : En kritisk diskursanalys om normalitet, avvikelse och tolkningsföreträde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Philip Ternström; [2022]
  Nyckelord :Avvikelse; kritisk diskursanalys; litteraturstudie; neuropsykiatrisk diskurs; normalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ternström, Philip (2022). Professionens makt: en kritisk diskursanalys om tolkningsföreträde, normalitet och avvikelse. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Våldets djupa spår - När hans ord blir hennes sanning : En kvalitativ intervjustudie om hur våldet kan påverka våldsutsatta kvinnors självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Ekelöf; Sandra Shamaoon; [2022]
  Nyckelord :self-image; normalization process; identity confusion; development process; the effects of domestic violence; självbild; normaliseringsprocess; identitetsförvirring; utvecklingsprocess; våldets effekter;

  Sammanfattning : Våldsutsatta kvinnor som tagit steget att lämna en destruktiv relation befinner sig i en ständig utvecklingsprocess i relation till sin självbild. Våldets negativa effekter på en individ kan vara mångfaldiga. En våldsutsatt person bär dock ofta en stark tro på en positiv förändring. LÄS MER

 4. 4. ”Tänk om jag bara vill vara med honom” : En multimodal kritisk diskursanalys av homosexualitet, makt och stereotyper i Young Royals

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stina Sandahl; Cornelia Syrén; [2022]
  Nyckelord :MCDA; homosexualitet; makt; stereotyp; Netflix; representation; tonårsserie; kungligheter;

  Sammanfattning : Studien ämnar belysa och undersöka hur homosexualitet, makt och stereotyper framställs i den svenska serien Young Royals på Netflix. Uppsatsen undersöker framställningen av homosexualitet och makt och även vilka stereotyper och/eller icke-stereotyper som förekommer. LÄS MER

 5. 5. ”Jag kände att mitt mammahjärta pratade med lärarna, fast utan ord” : En kvalitativ studie om hur vårdnadshavare som nyligen kommit till Sverige upplever introduktionen till förskolan.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annhild Edlund; Maja Persson; [2022]
  Nyckelord :Introduktion; vårdnadshavare; nyanlända; relation; samspel; kommunikation; makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med förståelse om hur introduktionen till förskolan upplevs av vårdnadshavare som nyligen kommit till Sverige. Studien har utgått från följande frågeställning: Hur beskriver vårdnadshavarna upplevelsen av introduktionen till förskolan?  Studien har genomförts med en kvalitativ ansats och med semistrukturerade intervjuer som metod. LÄS MER