Sökning: "ord makt"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden ord makt.

 1. 1. Det outtalade. Uppmärksammas och bemöts tyst maktspel i skolan och på fritids? : En fältstudie av kroppsspråk på lågstadiet: Hög- och lågstatusspel och Härskartekniker samt deras Motstrategier och alternativ som Bekräftartekniker och Lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Margot Lande; [2019]
  Nyckelord :Non Verbal Communication; Elementary school; After-school programme; Master Suppression Techniques; Counter-strategies; High and Low status swing; Low Arousal Approach; positioning; interaction; pedagogics; power relations.; Bekräftartekniker; fritidshem; härskartekniker; hög- och lågstatusspel; ickeverbal kommunikation; kroppsspråk; kränkning; lågaffektivt bemötande; pedagogik; makt; motstrategier; relationsskapande.;

  Sammanfattning : Det outtalade – What is not uttered. The purpose of this study is to observe and analyze interaction between young children and between them and their educators focusing on power relations shown by non verbal communication. LÄS MER

 2. 2. "Att tolka kan vara lite missvisande ord, för de behöver inte tolka någonting" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser av tolkade möten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Bohlin; Angie Ponce; [2019]
  Nyckelord :Interpreter; power social secretary; pastoral power; client; Tolk; makt; socialsekreterare; pastoralmakt; klient;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the presence of the interpreter as a third person affects the meeting between social secretary and client. The study has been conducted through semi-structured interviews based on social secretary's experiences of interpreted meetings and experiences of power. LÄS MER

 3. 3. Härskarens skamfulla uttryck: En studie av tre härskartekniker på Facebook : The shameful expressions of the suppressor: A study on three suppression techniques on Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Bendix; [2019]
  Nyckelord :Suppression techniques; Facebook; ridicule; infliction of guilt and shame; violence and threat of violence; expression; power; characteristic of inappropriate language use; Härskarteknik; Facebook; förlöjligande; påförande av skuld och skam; våld och hot om våld; uttryck; makt; karakteristik av olämpligt språkbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka ord och uttryck som förekommer när härskartekniker används på det sociala mediet Facebook. Kvantitativa och kvalitativa metoder har använts för att undersöka hur män och kvinnor i ålder mellan 25–65 år har blivit utsatta för härskarteknikerna förlöjliga, påförande av skuld och skam samt våld och hot om våld. LÄS MER

 4. 4. Lärandet av nya ord : Normkritiskt språkbruk i vardagen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Olivia Åkerberg; [2019]
  Nyckelord :Informellt lärande; språkaktivism; språkförändring;

  Sammanfattning : Språket gör att människor kan vidmakthålla, förändra och förstå värderingar, normer och strukturer i samhället. Det är alltså genom språket människor upprätthåller den diskrimineringsstruktur som finns i samhället idag, där ett visst kön, etnicitet, sexuell läggning och utseende generar mer makt och mer social acceptans än andra. LÄS MER

 5. 5. Hur resonerar och dömer domstolar i vårdnadsmål när det förekommer uppgifter om våld?

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Camilla Elgholm; [2019]
  Nyckelord :Court; family law; custody case; custody reform; the Children and Parents Code; custody of children; violence; violence against children; discourse theory; discourse analysis; jurisprudence; quantitative content analysis; Domstol; familjerätt; vårdnadsmål; vårdnadsreform; föräldrabalken; vårdnad om barn; våld; våld mot barn; diskursteori; diskursanalys; rättsvetenskap; kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att visa hur domstolar resonerar kring våld samt beslutar i domar gällande vårdnad, boende och umgänge när det förekommer uppgifter om våld. När föräldrar inte kan enas i vårdnadsrelaterade frågor kan de vända sig till domstolen och statistik visar att antalet tvistemål har fördubblats det senaste decenniet. LÄS MER