Sökning: "order imbalance"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden order imbalance.

 1. 1. Kraft och rörelse : En interventionsstudie om hur variationsmönster kan användas för att utveckla elevers förståelse för Newtons tredje lag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Holmbom; [2020]
  Nyckelord :kraft; rörelse; Newtons tredje lag; variationsteorin; learning study; åk 4–6;

  Sammanfattning : This thesis is further based on a literature study, in which I took part, where research on difficulties in understanding Newton's third law was compared. In order to investigate how physics teaching on this subject can be designed with a variation theory perspective, an intervention study inspired by a learning study was conducted. LÄS MER

 2. 2. Intraday price prediction of Nordic stocks with limit order book data

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Filippa Bång; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Predicting the direction of mid price changes could facilitate the decision of when in time an order should be placed on the market. The purpose of this thesis is to evaluate modelling approaches used to classify the direction of mid price changes in the limit order book on short term. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Andersson; Frida Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Experience; nurses; occupational stress; stressors; Arbetsrelaterad stress; erfarenheter; sjuksköterskor; stressorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress är ett globalt hälsoproblem som återfinns inom sjuksköterskeprofessionen likväl som många andra yrken. Individer som får utstå bestående aktivering av kroppens stressrespons löper en ökad risk att drabbas av fysisk och psykisk ohälsa samt på längre sikt risk för förtidig död. LÄS MER

 4. 4. Skäl att fundera på oskälighet - En studie om avtalsvillkorsdirektivets genomslag i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Carlsson; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; EU-rätt; konsumenträtt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur avtalsvillkorsdirektivet påverkar bedömningen av oskäliga avtalsvillkor i avtal mellan konsument och näringsidkare i svensk rätt. Direktivet består av artiklar som anger vad som ska utgöra ett oskäligt avtalsvillkor samt de konsekvenser som följer av ett sådant avtalsvillkor. LÄS MER

 5. 5. ”Enbart några meter från personer med djupa kunskaper” : En studie av makt, kön och status inom universitets kärn- och stödorganisation.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Henna Harinen; [2020]
  Nyckelord :Higher education; general staff; gendered organisations; respectability; class; gender; inequality regimes;

  Sammanfattning : Surprisingly few studies have been performed regarding gender and general staff in higher education, a workforce that in Sweden is called stödpersonal, meaning supportive staff (my translation). Academic staff is called kärnpersonal, meaning core staff (my translation). LÄS MER